กลุ่มคริสตชน

วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

กลุ่มคริสตชน วัดศีลมหาสนิท มี 32 กลุ่ม ดังนี้

โซน A

หัวหน้ากลุ่ม

A01  สมชาย จอเจริญพานิช
A02  บุศรินทร์ ติยคุณภักดี
A03  ไพบูลย์ โกญจนาทพันธ์
A04  สมเกียรติ สุระสรางค์
A05  สมศรี เฮงประเสริฐ
A06  มนตรี เดชตรีสุคนธ์
A07  ทวีศักดิ์ เรืองวุฒิเลิศ
A08  สุนีย์ กฤษณะมนตรี
A09  ธาวิน ศรีรัตนัย

โซน B

หัวหน้ากลุ่ม

B01  นวลอนงค์ เกิดแย้ม
B02  พิทักษ์ รัตนรังสิกุล
B03  กิติพงษ์ กุลไพศาลธรรม

โซน C

หัวหน้ากลุ่ม

C01  วิชุกรณ์ บัวประเสริฐ
C02  ดรุณี สีแดงงาม
C03  สมชาย จิระธนานันต์
C04  วิศิษฐ์ สิงห์เสน่ห์
C05  ประสิทธิ์ มิตรเจริญถาวร
C06  พินิจ ดาราศิลป์
C07  สมเกียรติ คอสุวรรณ
C08  วิยดา พวงไพโรจน์
C09  ประทาน ป้อมจักรศิลป์

โซน D

หัวหน้ากลุ่ม

D01  พิสิฐ หล่อมโนเมธี
D02  ชนาทิตย์ จิตชนะ
D03  สิรินุช เดชวิทยาพร
D04  อรทูล เติมคุนานนท์
D05  กาญจนา รวยอารีย์
D06  สุพร กร่องทอง
D07  อุดม คชไกร
D08  ชวาลา พุฒิสาร
D09  สุดจิตต์ จริยะธนา

โซน E

หัวหน้ากลุ่ม

E01  วัชรธร ป้องศรี
E02  มลิวัลย์ ชินพงศ์

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

1. เป็นผู้นำชีวิตหมู่คณะ วิถีชุมชนวัดของพี่น้องคริสตชนในกลุ่มของตนและเพื่อนบ้าน
2. เลือกคณะกรรมการกลุ่มเพิ่ม ได้แก่ รองหัวหน้า และเลขานุการ
3. จัดสมาชิกมาพบปะ ประชุมแบ่งปันพระวาจา ปีละ 2 ครั้ง ถึง เดือนละครั้ง อาจจัดที่วัดหรือที่บ้านสมาชิก
4. จัดทำโครงการ “กิจเมตตารัก” แก่คนยากจนในหมู่บ้านหรือชุมชน ปีละ 1 ครั้ง
5. เพิ่มพูนความรู้ ความศรัทธาในพระธรรมคำสอน พระคัมภีร์ แก่สมาชิก ปีละ 1-2 ครั้ง ร่วมกับ ข้อ (2) ก็ได้