การสวดภาวนา ในช่วงเทศกาลมหาพรต

การสวดภาวนา นับว่าเป็นกิจการที่สำคัญในเทศกาลมหาพรต เพราะถ้าบาปหมายถึงการตัดความสัมพันธ์กับพระเจ้า และบาปเป็นสิ่งที่ทำลายชีวิตพระในตัวเรา การสวดภาวนาจึงเป็นวิธีการสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์กับพระเจ้า

พระศาสนจักรจัดเตรียมความช่วยเหลือที่ดีที่สุดให้กับคริสตชนในช่วงเวลาพิเศษนี้ คือ บทอ่านจากพระคัมภีร์และบทภาวนาในพิธีมิสซาตลอดเทศกาลมหาพรต ซึ่งจะช่วยเราให้รำพึงไตร่ตรองและเป็นแนวทางในการเจริญชีวิตของเราให้มุ่งสู่การสมโภชปัสกา จึงเป็นสิ่งที่คริสตชนจะต้องให้ความสำคัญที่จะ

• ไปร่วมมิสซาและรับศีลมหาสนิท โดยเฉพาะในมิสซาวันอาทิตย์และมิสซาวันธรรมดาที่ตนสามารถไปร่วมพิธีได้ตลอดเทศกาลมหาพรต
• คริสตชนควรรับศีลอภัยบาป เพราะการรับศีลอภัยบาปในเทศกาลมหาพรตเป็นโอกาสที่คริสตชนจะได้ชำระจิตใจสำหรับการมีส่วนร่วมในการฉลองธรรมล้ำลึกปัสกา

นอกจากนั้น พระศาสนจักรยังส่งเสริมกิจศรัทธาที่เข้ากันได้ดีกับเทศกาลมหาพรต เช่น พิธีเดินรูป 14 ภาค กิจศรัทธาเช่นนี้ควรส่งเสริมจิตตารมณ์ทางพิธีกรรม เพื่อให้สัตบุรุษเตรียมตัวเพื่อฉลองธรรมล้ำลึกปัสกาของพระเจ้าได้อย่างดี

นักบุญยอห์น ครีโซสโตม สอนว่า “การภาวนารวมเราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ดวงตาของเราสว่างเมื่อเราเห็นแสงสว่างฉันใด จิตใจเราก็จะได้รับการส่องสว่างไม่มีขอบเขตเมื่อเราจดจ่ออยู่ในพระเป็นเจ้าฉันนั้น” แต่ท่านนักบุญก็ยังสอนต่อไปอีกว่า “จิตใจของเราต้องมุ่งหาพระเจ้าเสมอ มิใช่ในเวลารำพึงภาวนาเท่านั้น แต่ในเวลาอื่นด้วย…จิตใจเราควรใฝ่หาพระเจ้าและคิดถึงพระองค์อยู่เสมอ เพื่อเราจะได้หล่อเลี้ยงกิจการต่างๆ ด้วยความรักและการคิดถึงพระองค์อยู่เสมอ”

ดังนั้น อาศัยการภาวนาทั้งในพิธีกรรมและการภาวนาด้วยความศรัทธาส่วนตัว จะทำให้จิตใจของเราใฝ่หาพระเจ้าเสมอ และทำกิจการต่างๆ ในชีวิตเพราะความรักต่อพระองค์

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: www.catholic.or.th

ความรู้ทั่วไป