งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Corona Virus) ที่เป็นสาเหตุของโรคโควิด-19 (COVID-19) และเป็นการให้ความร่วมมือกับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ รวมถึงรัฐบาลไทย ทางวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน จึงขอประกาศ ดังนี้

งดการประกอบพิธีกรรมต่างๆ

และพิธีบูชาขอบพระคุณ

สัตบุรุษทุกท่านสามารถร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ดังต่อไปนี้

วัดศีลมหาสนิท – Youtube Channel: JHS BKK

วัดน้อยอัสสัมชัญ กรุงเทพฯYoutube Channel: Assumption Mass

สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของวัดศีลมหาสนิท (www.jhsbkk.com) และเว็บไซต์ของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ หรือเว็บไซต์สื่อมวลชนคาทอลิกอื่นๆ

– อ่านประกาศของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
– อ่านสาสน์อภิบาลจากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Share on facebook
แชร์บทความ