ด่วนที่สุด สาสน์อภิบาลจากสภาบิชอปคาทอลิก

ด่วนที่สุด สาสน์อภิบาล เลขที่ สสท. 032/2020 จากสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทย เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคร้าย ไวรัสโคโรน่า (โควิด 19)

ถึง พระคุณเจ้า บาทหลวง นักบวชชายหญิง และประชาสัตบุรุษ

สืบเนื่องมาจากสาสน์อภิบาล เลขที่ สสท. 023/2020 วันที่ 6 มีนาคม ค.ศ. 2020 เกี่ยวกับการเผชิญกับการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วของโรคร้ายไวรัสโคโรน่า หรือโควิด 19 (Coronavirus or Covid-19) ผลจากการประชุมของสภาบิชอปคาทอลิกแห่งประเทศไทยสมัยสามัญครั้งที่ 1/2020 บรรดาสมาชิกของสภาบิชอปแห่งนี้มีมติ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ค.ศ. 2020 ในการป้องกันการระบาดของโรคร้ายดังต่อไปนี้

เนื่องจากความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ ในแต่ละภูมิภาคมีความแตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพแวดล้อม จึงขอร้องให้ผู้นำพระศาสนจักรในแต่ละท้องที่ใช้วิจารณญาณและมาตรการที่เหมาะสมสำหรับแต่ละพื้นที่ และขอความร่วมมือจากทุกท่านเพื่อความดีของสังคมส่วนรวม

I. การเฝ้าระวังสถานการณ์และคำประกาศ โดยให้ทุกสังฆมณฑลและทุกวัดให้ความร่วมมือจริงจังตามคำแนะนำของรัฐบาลไทยทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น

ระดับอันตราย ขั้นที่ 2

ณ วันนี้รัฐบาลไทยประกาศการแพร่ระบาดการติดโรคร้ายโควิด 19 อยู่ในระดับอันตรายขั้นที่ 2 (เกือบถึงระดับอันตรายขั้นที่ 3) ดังนั้น แนวปฏิบัติคือ

1. การงดพิธีบูชาขอบพระคุณและพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา ขอให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบิชอบในแต่ละสังฆมณฑล

2. สำหรับวัดที่ดำเนินศาสนพิธี และไม่มีรายงานเกี่ยวกับการติดโรคระบาดเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาสัตบุรุษและศาสนบริกร ทางชมรมเวชบุคคลและแผนกสุขภาพอนามัยภายใต้อาณัติของสภาบิชอบคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้เสนอมาตรการการร่วมพิธีกรรมโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลมหาพรต และสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ดังนี้

2.1 กระจายการเข้าร่วมพิธีกรรมของประชาสัตบุรุษไปนอกบริเวณวัด เพื่อทำให้ความแออัดลดน้อยลง มีที่ว่างระหว่างบุคคลมากขึ้น ควรห่างกันอย่างน้อยเป็นระยะ 1 เมตร ถ้าเป็นไปได้ขอให้เพิ่มจำนวนรวบของพิธีบูชาขอบพระคุณ และขอให้สัตบุรุษกระจายกันมาในความสะดวก

2.2 ในกรณีไม่สามารถจัดได้ตามข้อ 2.1 ขอให้มีการตรวจวัดไข้ผู้เข้าร่วมพิธีกรรมทุกคน แนะนำผู้ที่มีอาการไข้ หรืออาการหวัด รวมถึงผู้ที่มีสุขภาพอ่อนแอ มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ ขอให้สวดภาวนา อ่านพระคัมภีร์อยู่ที่บ้าน

2.3 ขอให้ศาสนบริกรช่วยลดระยะเวลาของพิธีกรรมลง หรือประกอบพิธีแบบสั้น เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันนานๆ โดยเฉพาะในสถานที่ปิด และสถานที่ที่มีผู้คนอยู่หนาแน่น

2.4 พิธีกรรมต่างๆ ในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ เช่น ขอให้ให้งดพิธีล้างเท้า และสำหรับการนมัสการไม้กางเขนวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ศาสนบริกรอ่านอย่างละเอียดตามเอกสารแนบจากฝ่ายพิธีกรรม (เอกสารแนบ 1)

2.5 การโปรดศีลอภัยบาป กรณีที่มีการสารภาพบาปแบบบุคคลทั้งศาสนบริกรและผู้สารภาพบาปต้องอยู่ในที่โล่งและทั้งสองบุคคลต้องใส่หน้ากากอนามัยและได้รับการป้องกันอย่างปลอดภัย

2.6 การประกอบพิธีสมรส และพิธีปลงศพ ขอให้อยู่ในดุลยพินิจของบิชอบของแต่ละเขตศาสนปกครอง และสภาพแวดล้อมของแต่ละวัด

2.7 การโปรดศีลเจิมผู้ป่วย โดยเฉพาะในวาระผู้ป่วยใกล้สิ้นชีวิต ขอให้ผู้ที่เป็นศาสนบริกรต้องใช้ดุลยพินิจและมีความรอบคอบสูงสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณี การใช้หน้ากากอนามัยและถุงมือ

II. การเฝ้าระวังสถานการณ์และคำประกาศ โดยให้ทุกสังฆมณฑลและทุกวัดให้ความร่วมมือจริงจังตามคำแนะนำของรัฐบาลไทยทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่น

ระดับอันตราย ขั้นที่ 3

ในกรณีที่รัฐบาลประกาศระดับอันตรายต่อการแพร่ระบาดการติดเชื้อโรคร้ายโควิด 19 ระดับที่ 3 ขอให้ทุกเขตศาสนปกครองและทุกวัดติดตามประกาศเพิ่มเติม หรือคำแนะนำอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติศาสนกิจและการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางช่องทางสื่อกลางของพระศาสนจักรโดยสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย (www.csst.or.th หรือ www.facebook.com/thaicatholicmedia) และขอให้ทุกเขตศาสนปกครองและทุกวัดโปรดปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้

1. จัดการโปรดศีลอภัยบาป วจนพิธีกรรมการอภัยบาปแบบรวม ตามหนังสือพิธีกรรมศีลอภัยบาปแบบที่ 3 ขอให้ศาสนบริกรศึกษาอย่างละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติ (เอกสารแนบ 2)

2. จัดพิธีบูชาขอบพระคุณแบบออนไลน์ ซึ่งฝ่ายสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย จัดเตรียมความพร้อมและคำแนะนำการร่วมพิธีกรรมทางออนไลน์ และขอให้สัตบุรุษรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนา (เอกสารแนบ 3)

ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการเสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์ ได้โปรดเมตตาพิทักษ์คุ้มครองพวกเราทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี

ออกไว้ ณ วันที่ 19 มีนาคม ค.ศ. 2020

Share on facebook
แชร์บทความ