บทภาวนาวอนขอนักบุญ

บทภาวนาแด่ดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

ข้าแต่พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ลูกขอถวายตัวแด่พระองค์ ขอถวายร่างกาย วิญญาณ และทุกสิ่งที่ลูกทำ ลูกคิด ลูกพูด แด่พระองค์ ลูกปรารถนาที่จะมอบชีวิตทั้งหมดของลูก ให้เป็นเสมือนเครื่องบูชาแด่พระองค์

เพื่อขอให้มนุษย์ทุกคนได้หันมารู้จัก และรักพระองค์มากขึ้น ลูกขอถวายครอบครัวของลูกแด่พระองค์ โปรดช่วยให้ลูกเชื่อฟัง และรักพระองค์เสมอ โปรดรักษาลูก ให้พ้นจากอันตรายทั้งวิญญาณและกาย
โปรดประทานพระพรแก่ลูก ให้มีสันติสุขและความรักในชีวิต ลูกหวังว่าจะได้รับการอภัยบาป โดยอาศัยพระเมตตาของพระองค์ และได้รับพระหรรษทานที่จำเป็น เพื่อความรอดของวิญญาณ

โดยอาศัยศีลมหาสนิทและคำภาวนา โปรดรักษาลูกให้อยู่ใกล้ชิดกับพระหฤทัยของพระองค์เสมอไป พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระเยซูเจ้า ลูกเชื่อในความรักที่ทรงมีต่อลูก โปรดช่วยลูกให้รักพระองค์มากยิ่งขึ้นด้วยเทอญ

บทภาวนาต่อท่านนักบุญยูดา

นักบุญยูดา อัครสาวกผู้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่ง เพื่อนและผู้รับใช้ของพระเยซูเจ้า
พระศาสนจักรได้ยกย่องท่านให้เป็นองค์บรรเทาทุกข์ผู้สิ้นหวัง

โปรดภาวนาเพื่อข้าพเจ้าผู้มีความทุกข์ โปรดให้ข้าพเจ้าได้สัมผัสถึงความช่วยเหลือของท่านในเวลาที่เหมาะสม แม้ว่าจะเป็นความทุกข์ที่แสนสาหัส จนแทบจะหมดความหวังก็ตาม

ข้าพเจ้าวอนขอความบรรเทา และพระพรสำหรับการฟันฝ่าความยากลำบาก และความทุกข์ทั้งหลายของข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้สรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า พร้อมกับท่านและบรรดาผู้รับเลือกสรรเสมอไป

ข้าพเจ้าสัญญาว่วา จะระลึกถึงความช่วยเหลืออันยิ่งใหญ่นี้ จะให้เกียรติท่าน ผู้เป็นองค์อุปถัมภ์พิเศษ และจะนำพาผู้อื่นให้มีความศรัทธาในตัวท่านด้วย อาแมน

(ด้วยความเห็นชอบของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ)

บทภาวนาวอนขอพระเยซูเจ้าเพื่อผู้สิ้นหวัง

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระเยซูคริสตเจ้า สมควรยิ่งนักที่ลูกจะกราบนมัสการพระองค์ พระผู้ไถ่ซึ่งถวายชีวิตบนไม้กางเขน เพื่อช่วยลูกทั้งหลายให้รอดพ้นจากบาปและความตาย

โอ้พระเยซูเจ้าแห่งนาซาแรธ ที่ต้องถูกตรึงบนไม้กางเขน โปรดรักษาความคิด สมาธิในการทำงานให้ลูกมีความเชื่อตามพระหรรษทานด้วยเทอญ

โอ้พระเยซูเจ้าแห่งนาซาแรธ ที่ต้องถูกตรึงบนไม้กางเขน โปรดช่วยป้องกันลูกให้พ้นจากความชั่วร้าย การผจญล่อลวงของเหล่าปิศาจ และคนชั่วร้ายด้วยเทอญ

โอ้พระเยซูเจ้าแห่งนาซาแรธ ที่ต้องถูกตรึงบนไม้กางเขน โปรดปกป้องลูกให้พ้นความทุกข์อุกฉกรรจ์ต่าง ๆ ให้ลูกสามารถนำเพื่อนพ้องได้พ้นความชั่วทั้งมวลด้วยเทอญ

โอ้พระเยซูเจ้าแห่งนาซาแรธ ที่ต้องถูกตรึงบนไม้กางเขน โปรดช่วยเป็นกำลังใจให้ลูกเข้มแข็ง และช่วยเหลือลูกจากการต่อสู้กับภัยและอุปสรรคต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิตด้วยเทอญ

โอ้พระเยซูเจ้าแห่งนาซาแรธ ที่ต้องถูกตรึงบนไม้กางเขน ขอพระองค์โปรดช่วยพิทักษ์รักษาลูกให้รอดพ้นจากทุกข์โศกโรคภัยทั้งสิ้นเสมอไปด้วยเทอญ
โอ้พระเยซูเจ้าแห่งนาซาแรธ ที่ต้องถูกตรึงบนไม้กางเขน โปรดป้องกันอันตรายต่าง ๆ ให้พ้นจากตัวลูก และโปรดประทานพระหรรษทาน พรปรีชาญาณ ให้แก่ลูกด้วยเทอญ

โอ้พระเยซูเจ้าแห่งนาซาแรธ ที่ต้องถูกตรึงบนไม้กางเขน ขอพระองค์ได้โปรดทรงพระกรุณาแก่ลูกตามที่ลูกได้วอนขอ ณ บัดนี้ และเสมอไปด้วยเทอญ

ข้าแต่พระจิตเจ้า พระผู้ทรงประทานพระหรรษทานให้ลูกได้มองเห็น และแสดงให้ลูกได้พบหนทางที่จะบรรลุถึงความปรารถนาของลูก ลืมความผิดบกพร่องต่าง ๆ และผู้ทรงเป็นแบบอย่างสำหรับชีวิตใหม่แก่ลูก ในบทภาวนานี้ ลูกขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่ลูกได้รับ และลูกขอย้ำอีกทีว่าลูกไม่ต้องการที่จะแยกจากพระองค์ ลูกต้องการเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ และความรักของลูกก็เพื่อพระองค์เท่านั้น อาแมน

บทภาวนาต่อนักบุญหลุยส์

ข้าแต่ะพระเจ้า พระองค์ได้ทรงเรียกนักบุญหลุยส์ กษัตริย์แห่งฝรั่งเศสผู้รับใช้ของพระองค์ขึ้นสู่บัลลังก์แห่งโลกนี้ ท่านได้ทำให้พระอาณาจักรสวรรค์ของพระองค์ก้าวหน้าไป พระองค์ได้ประทานความกระตือรือร้นต่อพระศาสนจักร และความรักต่อประชากรของพระองค์ให้แก่ท่าน ขอพระองค์โปรดเมตตาพวกลูกทุกคนที่ได้ระลึกถึงท่านในวันนี้ให้ก้าวหน้าในกิจการดีทั้งปวง และได้รับมงกุฎอันรุ่งเรืองของบรรดานักบุญของพระองค์ด้วยเทอญ

โปรดเถิดท่านนักบุญหลุยส์ ท่านรักและรับใช้องค์พระเยซูเจ้าท่ามกลางผู้ยากไร้ ผู้เจ็บป่วยและคนตาบอด ในบรรดาประชาชนที่ท่านปกครอง อันเป็นแบบอย่างแห่งความรัก ความเมตตาที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสอน เพราะความเมตตากรุณาอยู่ที่ใดพระเจ้าก็สถิตอยู่ที่นั่น ท่านจึงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดดังที่พระเยซูเจ้าได้ทรงสอนว่า “ผู้ที่ปรารถนาจะเป็นใหญ่ จะต้องทำตนเป็นผู้รับใช้ผู้อื่น” (มธ.20:26) ขอโปรดให้ลูกได้พบพระเยซูเจ้าในเพื่อนพี่น้องผู้ยากไร้ ทำกิจเมตตาปรานีเป็นกิจวัตร และรับใช้กันด้วยใจสุภาพเสมอ

ข้าแต่ท่านนักบุญหลุยส์ กษัตริย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ท่านได้ทำหน้าที่บิดาที่เข้มแข็ง ศรัทธาร้อนรนในพระเป็นเจ้า อบรมลูกๆตามแบบคริสตชนอย่างเคร่งครัด เป็นแบบอย่างความศักดิ์สิทธิ์สำหรับครอบครัวทั้งหลาย โปรดฟังคำภาวนาของพวกลูกทั้งหลาย ผู้ปรารถนาปฏิบัติตามแบบอย่างชีวิตของท่าน ขอท่านช่วยวิงวอนพระเป็นเจ้า เพื่อตัวลูกเองและทุกครอบครัวในโลกจะได้ดำเนินชีวิตคริสตชนที่ศรัทธา มีจิตใจยากจนและรักความยุติธรรมเพื่อเป็นพยานถึงพระองค์ในโลกปัจจุบันด้วยเทอญ อาแมน

ข้าแต่ท่านนักบุญหลุยส์
ช่วยวิงวอนเทอญ

บทภาวนานักบุญเบเนดิกต์

ข้าแต่นักบุญเบเนดิกต์ บิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ โปรดช่วยเหลือทุกคนที่เข้ามาพึ่งท่าน โปรดช่วยปกป้องคุ้มครองข้าพเจ้าให้พ้นจากสิ่งชั่วร้ายในชีวิต โปรดช่วยวิงวอนขอพระหรรษาให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่สำนึกผิด และการกลับใจที่แท้จริง เพื่อชดเชยบาปที่ข้าพเจ้าได้กระทำ เพื่อข้าพเจ้าจะได้สรรเสริญสดุดีพระเป็นเจ้าในทุกวันของชีวิต ท่านผู้มีดวงใจของพระเจ้า โปรดระลึกถึงข้าพเจ้าต่อพระพักตร์พระผู้สูงสุด เพื่อว่าเมื่อได้รับการอภัยโทษจากพระองค์แล้ว ข้าพเจ้าจะได้ยืนหยัดมั่นคงอยู่ในการทำความดี จะไม่พลัดพรากจากพระองค์อีกเลย พระองค์จะได้ทรงรับข้าพเจ้า เข้าอยู่ในหมู่บ้านผู้ถูกเลือกสรร และบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อข้าพเจ้าจะได้อยู่ใกล้ชิดพระองค์ในความสุขแท้แห่งเมืองสวรรค์

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพสถิตนิรันดร โดยอาศัยบุญบารมีและแบบอย่างของนักบุญเบเนดิกต์ โปรดช่วยข้าพเจ้าให้ต่อสู้กับศัตรูร้ายฝ่ายวิญญาณ พากเพียรอดทนในความยากลำบากของชีวิต รอบคอบยามอยู่ในภยันตราย และซื่อสัตย์ในการปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระวรสาร โดยอาศัยความช่วยเหลือของท่าน ข้าพเจ้าจะได้มีบัญรับใช้พระเป็นเจ้า ด้วยความชื่นชมยินดีและบรรลุชัยชนะ เพื่อมุ่งสู่ถิ่นฐานบ้านแท้ด้วยเทอญ ทั้งนี้ ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

บทภาวนาวอนขอท่านนักบุญเปโตร

ข้าแต่ท่านนักบุญเปโตร ข้าพเจ้าทั้งหลายพร้อมใจกันมาอยู่ต่อหน้าท่านเพื่อขอบพระคุณพระเป็นเจ้า ที่โปรดเลือกสรรท่านให้เป็นหลักมั่นคงแห่งความเชื่อ ที่จะต้องยึดถือเป็นผู้นำผู้ชอบธรรมแห่งชนชาติอิสราเอล เข้ามาก่อสร้างพระศาสนจักรแรกเริ่ม พระองค์โปรดให้ท่านตั้งมั่นอยู่ในพระศาสนจักรซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้บนศิลาแห่งความเชื่อ

ขอพระองค์โปรดประทานพระพรให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้มีความเชื่อมั่นคงเข้มแข็งในการดำเนินชีวิตคริสตชนด้วยความกล้าหาญเช่นเดียวกับท่าน ข้าแต่ท่านนักบุญเปโตร ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขอบพระคุณท่าน ที่ได้ปกปักรักษา วัด หมู่บ้าน อาชีพการงาน และชีวิตครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดมา ท่านยังช่วยเสนอวิงวอนพระเป็นเจ้าสำหรับข้าพเจ้าทั้งหลายในเรื่องฝ่ายวิญญาณ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ในการดำเนินชีวิตคริสตชนในโลกปัจจุบันนี้

พร้อมกันนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอขมาโทษต่อพระเป็นเจ้าและท่านนักบุญเปโตร เพราะความผิดบาปต่างๆที่ได้กระทำมา ข้าพเจ้าทั้งหลาย จะพยายามปรับปรุงแก้ไข และดำเนินชีวิตใหม่ให้ถูกต้อง พร้อมทั้งจะพยายามชักนำเพื่อนพี่น้องให้กลับมาสู่ในหนทางแห่งความรักของพระเป็นเจ้า เช่นเดียวกับที่ท่านนักบุญเปโตรที่เปลี่ยนจากการจับปลามาจับมนุษย์
ขอท่านโปรดคุ้มครองข้าพเจ้าทั้งหลายให้ปลอดภัย ให้ทุกคนมีจิตใจอดทนสู้กับความยากลำบากต่างๆ และมีความเชื่อมั่นคง เพื่อจะได้บรรลุถึงประตูสวรรค์ ณ ที่นั้นท่านจะได้นำข้าพเจ้าทั้งหลาย เข้าไปสู่พระอาณาจักรสวรรค์ที่พระเยซูเจ้าทรงสัญญาไว้

ข้าแต่ท่านนักบุญเปโตร ช่วงวิงวอนเพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเทอญ อาแมน

บทภาวนาต่อนักบุญอันตน องค์อุปถัมป์ของผู้สูญหายสิ่งของต่างๆ

ข้าแต่ท่านนักบุญอันตน ผู้ศักดิ์สิทธิ์และออ่นหวานน่ารักยิ่ง
ความรักต่อพระเจ้าและสิ่งสร้างของพระองค์
ทำให้ท่านเป็นผู้เหมาะสมได้รับอำนาจทำอัศจรรย์บนโลกนี้
ทุกครั้งที่ท่านภาวนา วอนขอเพื่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากและกังวลใจ
อัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้น ด้วยความคิดเช่นนี้ที่มีอยู่ในใจ
ลูกขอวิงวอนท่านได้โปรด ให้ลูกได้รับพระคุณเหล่านี้ด้วย… (บอกความต้องการส่วนตัว)

คำภาวนาของลูกอาจต้องการอัศจรรย์ กระนั้นก็ดี
ลูกทราบว่า ท่านเป็นนักบุญแห่งอัศจรรย์
โอ้…ท่านนักบุญอันตนผู้น่ารักและอ่อนหวาน
หัวใจของท่านเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักและเมตตาต่อทุกๆคนที่มาพึ่งท่าน
โปรดกระซิบที่พระกรรณของพระเยซูกุมาร
ที่อยู่ในอ้อมแขนของท่านและบอกความต้องการของลูก
ลูกจะสำนึกในพระคุณของท่านตลอดไป
อาเมน

บทภาวนาวอนขอท่านนักบุญอันนา

ข้าแต่ท่านนักบุญอันนา
ท่านเป็นผู้มีบุญ ได้เป็นแม่ของพระนางพรหมจารีมารีอา
และพร้อมกับท่านนักบุญยออากิม สามีของท่าน
ข้าพเจ้าขอฝากตัวและครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ไว้ในความคุ้มครองของท่าน
ขอฝากทุกคนในวัดนี้ ไว้ในคำเสนอวิงวอนของท่านด้วย
ขอโปรดให้พ้นจากอันตรายทั้งหลาย ทั้งกายและวิญญาณ
ซึ่งเปรียบเสมือนพายุร้ายในท้องทะเล นำอันตรายมาสู่เรือใหญ่น้อย
ขอโปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความศรัทธามั่นคงต่อพระเจ้า
และพระแม่เสมอไปด้วยเถิด

ข้าพเจ้าขอวิงวอนเพื่อบรรดาญาติพี่น้องผู้ล่วงลับ
และผู้มีพระคุณต่อข้าพเจ้าทั้งหลาย
ขอวิงวอนสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
ขอโปรดตอบแทนน้ำใจดีแก่เขา
ในชีวิตนี้ทั้งกาย จิตใจ และกิจการงานทั้งหลาย
ขอวิงวอนเพื่อพวกเราทุกคน ให้เจริญก้าวหน้า
เพียบพร้อมด้วยความศรัทธา ความรักต่อพระองค์
และมีเมตตาต่อญาติพี่น้องด้วยกัน

ข้าแต่นักบุญอันนา
ท่านเป็นยายของข้าพเจ้าทั้งหลาย
ท่านเป็นแบบฉบับที่ดีและเป็นองค์อุปถัมภ์แห่งครอบครัว
โปรดประทานความสงบสุข และความรักอันบริสุทธิ์
โปรดให้ทุกคนในครอบครัว ได้มีความรักเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
มีความรักที่เสียสละ พร้อมที่จะอดทน พร้อมที่จะให้อภัยแก่กันและกัน
เพื่อครอบครัวของข้าพเจ้าทั้งหลาย จะได้เป็นครอบครัวที่ศักดิ์สิทธิ์
เป็นสมาชิกที่ดีในครอบครัว ในสังคม และในประเทศชาติ

ข้าพเจ้าทั้งหลายขอท่านเป็นที่พึ่ง
เป็นผู้แนะนำและแก้ไขปัญหาต่างๆ
ซึ่งจะทำลายความศรัทธา และความรักต่อพระเป็นเจ้า
โปรดให้มีจิตใจเข้มแข็ง กล้าหาญที่จะทำความดี หลีกหนีความชั่ว
และการประจญล่อลวงทั้งหลาย
เพื่อสักวันหนึ่ง เมื่อต้องจากโลกนี้ไป
ขอให้ได้เตรียมพร้อมเสมอที่จะรับเสด็จพระเป็นเจ้า
และทุกคนได้อยู่พร้อมหน้ากันในสวรรค์ตลอดนิรันดร
พร้อมกับท่านด้วยเถิด อาแมน

บทอ้อนวอนนักบุญยอแซฟ

ข้าแต่นักบุญยอแซฟผู้มีบุญ เราหนีร้อนมาพึ่งเย็น หลังแต่ได้ขอความคุ้มครองจากวิสุทธิภริยาของท่านแล้ว เราวางใจพากันมาพึ่งท่านด้วย เดชะความรักสนิทสนมของท่า่นต่อพรหมจารีนิรมลมารดาของพระเจ้า เดชะความรักเสน่หาฐานบิดาของท่านต่อพระเยซูกุมาร โปรดทอดพระเนตรอันเมตตา เหลียวมองดูเรา ที่พระเยซูคริสตเจ้าทรงหามาได้ด้วยพระโลหิตของพระองค์ ขอท่านโปรดใช้ฤทธิ์คำ้จุนและปัดป้องเราทุกคราวที่ต้องการด้วยเถิด

โอ้องค์อภิบาล พระวิสุทธิวงศ์ ผู้ปรีชารอบคอบ โปรดป้องกันเราผู้มีเกียรติเป็นน้องของพระเยซูคริสตเจ้า โอ้บิดาผู้รักลูก โปรดให้เราแคล้วคลาดจากเชื้อโรค ความลุ่มหลง และความประพฤติเหลวไหล โอ้ผู้แกล้วกล้าในการกอบกู้ โปรดแผลงฤทธิ์จากสวรรค์ คอยพยุงเราในการต่อสู้กับอำนาจความมืดมนบนแผ่นดินนี้ ครั้งก่อนท่านได้ฉุดพระเยซูกุมารออกจากมหันตราย อันอาจถึงแก่ชีวิต ก็ในบัดนี้ ขอท่านช่วยพระศาสนจักร ให้พ้นกลอุบายปัจจามิตรและปัดป้องอันตรายทั้งปวงด้วยเถิด โปรดปกปัดรักษาเราแต่ละคนเสมอไป อาศัยอุปการะคุณของท่าน เราจะได้ประพฤติตามแบบอย่างท่าน และจะได้ครองชีพอย่างศักดิ์สิทธิ์ สิ้นชีพในความศรัทธาภักดี และความบรมสุขนิรันดรในสวรรค์ด้วยเถิด อาแมน

จากหนังสือรวมบทภาวนา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

วิงวอนนักบุญยอแซฟ

ข้าแต่นักบุญยอแซฟ องค์อุปถัมภ์และบิดาของผู้ถือพรหมจรรย์ทั้งหลาย พระเป็นเจ้าทรงมอบหมาย ให้ท่านเป็นผู้พิทักษ์พระเยซูเจ้าองค์ความศักดิ์สิทธิ์ และพระแม่มารีอาพรหมจารีทั้งหลาย เดชะของฝากอันเป็นที่รัก หวงแหนของท่าน คือองค์พระเยซูและพระแม่มารีอา ข้าพเจ้าวิงวอนรบเร้าขอท่านช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความโสมมชั่วช้า ให้ข้าพเจ้าวิมลในความคิด บริสุทธิ์ในดวงใจ หมดจดในร่างกาย เพื่อสามารถปรนนิบัติพระเยซูเจ้า และพระแม่มารีอา ด้วยใจผ่องใสตลอดไปเถิด อาแมน

จากหนังสือรวมบทภาวนา วัดนักบุญอันนา ท่าจีน

Share on facebook
แชร์บทความ