บทอ่านประจำวัน อังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2019

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍒 บทอ่านประจำวันและบทเทศน์โดย
บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

🍎 ข้อรำพึงจากพระวาจาโดย
อาร์ชบิชอปหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากหนังสือประกาศกดาเนียล ดนล 2:31-45
ในครั้งนั้น ดาเนียลทูลกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ว่า “ข้าแต่พระราชา ในนิมิตพระองค์ทอดพระเนตรเห็นรูปปั้นขนาดใหญ่มากตั้งอยู่เฉพาะพระพักตร์ รูปนั้นส่องแสงแรงกล้าดูน่ากลัว เศียรของรูปทำด้วยทองคำบริสุทธิ์ อกและแขนทำด้วยเงิน ท้องและโคนขาทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ขาทำด้วยเหล็ก ส่วนเท้าทำด้วยเหล็กปนดินเผา ขณะที่กำลังทอดพระเนตรอยู่นั้น หินก้อนหนึ่งหลุดจากภูเขา มิใช่ด้วยมือของมนุษย์ มาปะทะรูปปั้นนั้นที่เท้าซึ่งทำด้วยเหล็กปนดินเผา ทำให้เท้านั้นแตกเป็นชิ้นๆ แล้วทั้งเหล็กปนกับดินเผา ทองสัมฤทธิ์ เงิน และทองคำ ต่างก็แหลกละเอียดเหมือนแกลบบนลานนวดข้าวในฤดูร้อน ลมก็พัดมันไป ไม่ทิ้งร่องรอยไว้เลย ส่วนหินก้อนที่ปะทะรูปนั้นก็กลายเป็นภูเขาใหญ่ ขยายไปทั่วแผ่นดิน นี่คือพระสุบิน บัดนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะทำนายพระสุบินให้พระราชาทรงทราบ”

“ข้าแต่พระราชา พระองค์ทรงเป็นจอมกษัตริย์ พระเจ้าแห่งสวรรค์ประทานราชอาณาจักร อานุภาพ พลังและพระเกียรติยศแด่พระองค์ และทรงมอบมนุษย์ สัตว์ในทุ่งนาและนกในอากาศ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ไว้ในพระหัตถ์ของพระราชา ให้ทรงปกครองทุกสิ่ง พระองค์คือเศียรทำด้วยทองคำ ต่อจากพระองค์จะมีอีกราชอาณาจักรหนึ่ง ด้อยกว่าราชอาณาจักรของพระองค์ ขึ้นมาแทน แล้วจะมีราชอาณาจักรที่สามทำด้วยทองสัมฤทธิ์ ซึ่งจะปกครองทั่วแผ่นดิน ต่อจากนั้นจะมีราชอาณาจักรที่สี่ซึ่งแข็งเหมือนเหล็ก เหล็กทุบทุกสิ่งให้แตกเป็นชิ้นๆ ฉันใด ราชอาณาจักรนั้นก็จะทำลายอาณาจักรอื่นๆ ให้แหลกฉันนั้น ดังที่พระองค์ทรงเห็น เท้าและนิ้วเท้าของรูปนั้นเป็นดินเผาปนเหล็ก หมายความว่าราชอาณาจักรนั้นจะไม่เป็นหนึ่งเดียวกัน แต่จะมีความแข็งของเหล็กอยู่บ้าง เพราะมีเหล็กปนกับดินเผา ดังที่ทรงเห็น นิ้วเท้าเป็นเหล็กปนดินเผาฉันใด ราชอาณาจักรนั้นก็จะแข็งบ้าง เปราะบางบ้างฉันนั้น ที่พระองค์ทรงเห็นเหล็กปนดินเผา หมายความว่ากษัตริย์จะมีความสัมพันธ์กันด้วยการสมรส แต่จะไม่รวมกันเป็นหนึ่งเดียว เหมือนกับเหล็กที่ไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวกับดินเผา

ในรัชสมัยของกษัตริย์เหล่านี้ พระเจ้าแห่งสวรรค์จะทรงตั้งราชอาณาจักรหนึ่งขึ้น ซึ่งจะไม่มีวันถูกทำลาย และจะไม่ตกไปอยู่ในมือของชนชาติอื่น ราชอาณาจักรนี้จะทำลายราชอาณาจักรอื่นๆ ทั้งหมดให้แหลกละเอียดจนสิ้นเชิง และจะคงอยู่ตลอดไป นี่คือความหมายของหินที่พระองค์ทรงเห็นหลุดออกมาจากภูเขามิใช่ด้วยมือมนุษย์ ซึ่งทำให้เหล็ก ทองสัมฤทธิ์ ดินเผา เงิน และทองคำแตกเป็นชิ้นๆ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทรงเปิดเผยให้พระราชาทรงทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป พระสุบินนี้เป็นความจริง และคำทำนายพระสุบินก็เชื่อถือได้”

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 21:5-11
ขณะนั้นบางคนให้ข้อสังเกตว่าพระวิหารมีหินและของถวายตกแต่งอย่างงดงาม พระเยซูเจ้าจึงตรัสว่า “สักวันหนึ่ง ทุกสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้ จะไม่มีก้อนหินเหลือซ้อนกันอยู่เลย” เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระอาจารย์ เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเมื่อไร และมีเครื่องหมายใดบอกว่าเหตุการณ์นี้กำลังจะเกิดขึ้น”
พระองค์ตรัสตอบว่า “จงระวังอย่าให้ผู้ใดหลอกลวงท่านได้ หลายคนจะอ้างนามของเรา พูดว่า ‘ฉันเป็นพระคริสต์’ และ ‘เวลากำหนดมาถึงแล้ว’ อย่าตามเขาไป เมื่อท่านทั้งหลายได้ยินข่าวลือเรื่องสงครามและการปฏิวัติ จงอย่าตกใจ เหตุการณ์เหล่านี้จำเป็นต้องเกิดขึ้นก่อน แต่ยังไม่ถึงวาระสุดท้าย” แล้วพระองค์ตรัสกับเขาว่า “ชาติหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกชาติหนึ่ง อาณาจักรหนึ่งจะลุกขึ้นต่อสู้กับอีกอาณาจักรหนึ่ง แผ่นดินไหวใหญ่หลวง ความอดอยาก และโรคระบาดจะเกิดขึ้นหลายแห่ง จะมีเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัว และเครื่องหมายยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นในท้องฟ้า”

ข้อคิด
ดาเนียลได้รับพระพรจากพระเจ้าให้ก้าวหน้าในหน้าที่ ณ กรุงบาบิโลน จนสามารถให้คำปรึกษาแนะนำความฝันแก่กษัตริย์ได้ ชะตากรรมที่ถูกจับมาเป็นเชลยดูเหมือนไม่ดีแต่กลับเป็นโอกาสให้เขาได้ประกาศพระนามพระเจ้า คริสตชนมองความทุกข์ยากลำบากด้วยทัศนะเดียวกันกับที่พระเยซูเจ้าทรงรับทรมานบนไม้กางเขนและกลับคืนพระชนมชีพ เราไม่ด่าว่าตัดสินพระเจ้าในความทุกข์นั้น แต่เราไว้วางใจและยังเรียกพระองค์ว่าทรงเป็นพระผู้ไถ่กู้ของเราเสมอ

ข้อคิดพระวาจา: คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
วันอังคาร สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา:

❤️ คริสตชนต้องไม่กลัววันสิ้นพิภพหรือการจบชีวิตจากโลกนี้ หากเราได้ดำเนินชีวิตอย่างชื่อสัตย์และทำหน้าที่ของตนอย่างดีและรับผิดชอบ เป็นพยานถึงความเชื่อคริสตชนด้วยการรักษาบทบัญญัติของพระเจ้าด้วยความเพียรทน เป็นความจริงว่าวาระสุดท้ายต้องมาถึง โลกจะถึงกาลอวสานในวันหนึ่ง ซึ่งมีแต่พระบิดาเจ้าเท่านั้นที่รู้วันเวลาชัดเจน สิ่งที่เราควรกระทำคือใช้เวลาที่มีให้เกิดประโยชน์สำหรับพระเจ้าและเพื่อนพี่น้อง

❤️ สิ่งดีที่สุดสำหรับเราคือการเตรียมตัวเผชิญกับวันสิ้นพิภพและวันสิ้นชีวิตของเรา ด้วยการรักและรับใช้พระเจ้าในผู้อื่นในแต่ละวัน เชื่อมั่นและวางใจพระเจ้าด้วยความเพียรทนจนถึงวาระสุดท้าย ศิษย์พระคริสต์ต้องเตรียมพร้อมเผชิญทุกสถานการณ์แห่งชีวิต ด้วยความเชื่อและความวางใจพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยม ไม่อยู่เฉยโดยไม่ทำงานหรือชอบไปยุ่งเรื่องของคนอื่น แต่ทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุดและรับผิดชอบ

🙏 ขอบคุณข้อมูลจาก: 
– ไบเบิ้ลไดอารี่ 2019
https://dondaniele.blogspot.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
📌 สถานที่: วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน (ดูแผนที่)
📞 โทร: 02 433 4529
📱 Facebook: ชุมชนคริสตชนวัดศีลมหาสนิท

Read Previous

บทอ่านประจำวัน จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019

Read Next

กิจกรรมฝึกจิตภาวนา ตามหลักของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลลา