บทอ่านประจำวัน อาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2019

สัปดาห์ที่ 34 เทศกาลธรรมดา

🍒 บทอ่านประจำวันและบทเทศน์โดย
บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

🍎 ข้อรำพึงจากพระวาจาโดย
อาร์ชบิชอปหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากหนังสือซามูเอล ฉบับที่ 2 ซมอ 5:1-3
ชาวอิสราเอลทุกเผ่ามาเฝ้ากษัตริย์ดาวิดที่เมืองเฮโบรน ทูลว่า “ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นสายเลือดเดียวกันกับพระองค์ ในอดีตเมื่อกษัตริย์ซาอูลทรงปกครอง พระองค์ทรงนำชาวอิสราเอลออกรบ องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่พระองค์ว่า ‘ท่านจะเลี้ยงดูอิสราเอลประชากรของเรา ท่านจะเป็นเจ้านายเหนืออิสราเอล’” บรรดาผู้อาวุโสชาวอิสราเอลจึงมาเฝ้ากษัตริย์ที่เมืองเฮโบรน และกษัตริย์ดาวิดทรงทำพันธสัญญากับเขาเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าที่เมืองเฮโบรน เขาจึงเจิมดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอิสราเอล

เพลงสดุดี สดด 122:1-2,3-5
ก) ข้าพเจ้ายินดีเมื่อมีผู้บอกข้าพเจ้าว่า
“เราจงไปยังบ้านขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันเถิด”
บัดนี้ เยรูซาเล็มเอ๋ย เท้าของเรามายืนที่ประตูของเจ้าแล้ว
ข) เยรูซาเล็มสร้างขึ้นเป็นนคร
มีกำแพงล้อมรอบอย่างมั่นคง
เผ่าพันธุ์ต่างๆ ขึ้นไปที่นั่น
เผ่าพันธุ์ทั้งหลายขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ตามที่ทรงกำหนดให้อิสราเอล
สรรเสริญพระนามพระองค์
ที่นั่นเป็นที่ตั้งบัลลังก์พิพากษา
บัลลังก์แห่งราชวงศ์กษัตริย์ดาวิด

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปาโลอัครสาวกถึงชาวโคโลสี คส 1:12-20
พี่น้อง ขอบพระคุณพระบิดาเจ้าด้วยความยินดี พระองค์โปรดให้ท่านเป็นบุคคลที่เหมาะสมจะเข้าอยู่ในแสงสว่าง มีส่วนได้รับมรดกร่วมกับบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจความมืดมนและทรงนำเราเข้าไปสู่พระอาณาจักรของพระบุตรสุดที่รักของพระองค์ เดชะพระบุตรนี้ เราได้รับการไถ่กู้และได้รับการอภัยบาป
พระองค์ทรงเป็นภาพลักษณ์ของพระเจ้าที่เรามองไม่เห็น ทรงเป็นบุตรคนแรกในบรรดาสิ่งสร้างทั้งปวง เพราะสรรพสิ่งทั้งในสวรรค์และบนแผ่นดิน ทั้งที่แลเห็นได้และไม่อาจแลเห็นได้ เทพนิกรบัลลังก์ เทพนิกรนาย เทพนิกรเจ้าและเทพนิกรอำนาจ ล้วนถูกสร้างโดยพระองค์ทั้งสิ้น ทุกสิ่งถูกเนรมิตขึ้นโดยพระองค์ และเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่ง และสรรพสิ่งดำรงอยู่เป็นระเบียบในพระองค์ พระองค์ทรงเป็นศีรษะของร่างกาย คือพระศาสนจักร พระองค์ทรงเป็นปฐมเหตุ ทรงเป็นบุคคลแรกในบรรดาผู้ตายที่กลับคืนชีพ ทั้งนี้เพื่อพระองค์จะได้ทรงเป็นเอกในทุกสิ่ง เพราะพระเจ้าพอพระทัยให้ความบริบูรณ์ทั้งปวงอยู่ในพระคริสตเจ้า และให้สรรพสิ่งคืนดีกับพระองค์โดยทางพระคริสตเจ้า ผู้โปรดให้ทุกสิ่งมีสันติ ด้วยพระโลหิตที่ทรงหลั่งบนไม้กางเขนของพระองค์ ทั้งสิ่งที่อยู่บนแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ในสวรรค์

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 23:35-43
เวลานั้น ประชาชนยืนดูอยู่ที่นั่น ส่วนบรรดาผู้นำเยาะเย้ยพระเยซูเจ้าว่า “เขาช่วยคนอื่นให้รอดพ้นได้ ก็ให้เขาช่วยตนเองซิ ถ้าเขาเป็นพระคริสต์ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรร” แม้แต่บรรดาทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วย เขานำเหล้าองุ่นเปรี้ยวเข้ามาถวาย พลางกล่าวว่า “ถ้าท่านเป็นกษัตริย์ของชาวยิว ก็จงช่วยตนเองให้รอดพ้นซิ” มีคำเขียนไว้เหนือพระองค์ว่า “ผู้นี้คือกษัตริย์ของชาวยิว”

ผู้ร้ายคนหนึ่งที่ถูกตรึงบนไม้กางเขน พูดดูหมิ่นพระองค์ว่า “แกเป็นพระคริสต์ไม่ใช่หรือ จงช่วยตนเองและช่วยเราให้รอดพ้นด้วยซิ” แต่อีกคนหนึ่งดุเขา กล่าวว่า “แกไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือที่มารับโทษเดียวกันกับท่านผู้นี้ สำหรับพวกเราก็ยุติธรรมแล้ว เพราะเรารับโทษสมกับการกระทำของเรา แต่ท่านผู้นี้มิได้ทำผิดเลย” แล้วเขาทูลว่า “ข้าแต่พระเยซู โปรดทรงระลึกถึงข้าพเจ้าด้วยเมื่อพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจักรของพระองค์” พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า วันนี้ ท่านจะอยู่กับเราในสวรรค์”

ข้อคิด
เมื่อโลกนี้จบลงหรือชีวิตเราจบลง ถนนชีวิตของเราและของโลกจะไปจบลงตรงที่ปลายทางซึ่งเราไปต่อไม่ได้ ตรงนั้นเราแหงนหน้าขึ้นมองจะพบพระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาลประทับบนบัลลังห์และพิพากษาเรา พระองค์จะไม่ถามว่าตอนเราตายเราได้เงินเดือนเท่าไหร่ เราได้ปริญญาอะไร หรือเราอยู่ในตำแหน่งยศฐาใด คำถามเดียวที่พระองค์จะทรงถามเราก็คือ “ไหน แก้วน้ำเย็นที่ตลอดสองข้างทางชีวิตที่ลูกผ่านมาแล้วลูกหยิบยื่นให้แก่ผู้ลำบากที่ขอจากลูก มีกี่แก้ว”… สรรพสิ่งทั่วจักรวาลจะต้องกลับไปหาพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลเพื่อรับรางวัลเข้าอยู่ในสวรรค์ร่วมกับพระองค์ตลอดนิรันดร

ข้อคิดพระวาจา: คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
วันอาทิตย์ สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล ปี C:

❤️ กษัตริย์ในบริบทของชาวยิวต้องเป็นทั้งผู้เลี้ยงแกะและผู้ปกครอง และพระเยซูเจ้าได้ทรงสืบทอดเจตนารมณ์นี้ ทรงยืนยันความเป็นกษัตริย์ของพระองค์บนไม้กางเขน ทรงเป็นกษัตริย์ที่รักโดยไม่มีเงื่อนไข รักแม้กระทั่งศัตรู ทรงเป็นกษัตริย์ที่รับใช้และมอบชีวิตเพื่อคนอื่น มิใช่ให้คนอื่นรับใช้ และทรงเป็นกษัตริย์ที่ให้อภัยเสมอ ให้อภัยแม้คนที่ประหารพระองค์ อาณาจักรของพระองค์จึงเป็นอาณาจักรแห่งความรัก การรับใช้ และการให้อภัย

❤️ พระเยซูเจ้าทรงเป็นกษัตริย์ของเราทุกคน ซึ่งจะทรงเสด็จมาอย่างรุ่งโรจน์ในวาระสุดท้าย ทุกครั้งที่เราทำตามพระประสงค์ของพระองค์ ในการรัก รับใช้ และให้อภัยซึ่งกันและกัน อาณาจักรของพระองค์อยู่ที่นั่น และที่ไหนที่พระเจ้าทรงปกครองที่นั่นจะมีแต่ความยุติธรรม ความรักและสันติสุข ศิษย์พระคริสต์ต้องดำเนินชีวิตเป็นพลเมืองดีในอาณาจักรของพระองค์ ในความรักที่ไม่แบ่งแยก การรับใช้ด้วยใจยินดี และการให้อภัยไม่สิ้นสุด เป็นต้น ในครอบครัว ที่ทำงาน หมู่คณะและชุมชนวัดของเรา

🙏 ขอบคุณข้อมูลจาก: 
– ไบเบิ้ลไดอารี่ 2019
https://dondaniele.blogspot.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
📌 สถานที่: วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน (ดูแผนที่)
📞 โทร: 02 433 4529
📱 Facebook: ชุมชนคริสตชนวัดศีลมหาสนิท

Read Previous

บทอ่านประจำวัน เสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2019

Read Next

บทอ่านประจำวัน จันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2019