ประวัติวัดศีลมหาสนิท (ตลิ่งชัน)

ชุมชนแห่งความเชื่อ คริสตชน

ค.ศ. 1957 (พ.ศ. 2500) ดินแดนฝั่งธนบุรี อ. ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดกับ อ. บางกรวย จ. นนทบุรี เป็นชุมชนที่มีลักษณะเป็นสวน สงบ ร่มรื่น การเดินทางส่วนมากต้องใช้เรือเป็นพาหนะ คลองมหาสวัสดิ์หรือคลองชัยพฤกษ์ เป็นคลองที่เริ่มต้นจากคลองลัดบางกรวยหรือคลองบางกอกน้อย ใกล้วัดชัยพฤกษมาลาราชวรวิหาร วัดน้อยใน ซึ่งไหลผ่านเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่าง อ. บางกรวย จ. นนทบุรี กับเขตตลิ่งชันและเขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร ผ่าน อ. พุทธมณฑล ไปออกแม่น้ำท่าจีนที่ ต. งิ้วราย อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม รวมความยาว 28 กิโลเมตร มีทางรถไฟผ่านแต่ไม่สะดวก ต้องเดินเป็นระยะไกลมาก การสร้างถนนในระยะแรก (ค.ศ. 1973) ประมาณ 45 ปีก่อน เป็นถนนลูกรังแคบๆ พอให้รถแล่นได้

หลายปีต่อมาได้ปรับปรุงเป็นถนนลาดยาง การเดินทางก็ยังไม่สะดวกเท่าที่ควร รถยนต์มีน้อยมาก ค.ศ. 1978-2007 (พ.ศ. 2521-2550) ทางรัฐบาลสร้างถนนกาญจนาภิเษก และในปี พ.ศ. 2542-2548 สร้างถนนราชพฤกษ์ เชื่อมต่อถนนเพชรเกษม ถนนรัตนาธิเบศร์ และทางหลวง 345 ไปปทุมธานี

ในย่านชุมชนนี้ เดิมมีสัตบุรุษดั้งเดิมสองกลุ่ม คือ กลุ่มคนจีน ตั้งบ้านเรือนริมคลองมหาสวัสดิ์ และกลุ่มคนญวน อยู่บริเวณสวนแดน ฝั่งตลิ่งชัน ธนบุรี เป็นชุมชนความเชื่อที่อยู่ในความดูแลของวัดกาลเหว่ร์ จนกระทั่งปี ค.ศ. 1973 (พ.ศ. 2516) ได้มีการสร้างวัดอาคารถาวรหลังแรก ต่อมาประมาณปี ค.ศ. 1986 สัตบุรุษกลุ่มที่ 3 คือ ผู้ที่อยู่ตามบ้านจัดสรรชุมชนใกล้เคียงโดยรอบ และผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่เป็นสมาชิกของวัดแห่งนี้

พิธีเสกวัดศีลมหาสนิท หลังใหม่

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิการยน 2018 ก่อนวันสมโภชพระคริสตเจ้า กษัตริย์แห่งสากลจักรวาล เป็นวันที่พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ได้กำหนดจัดงานพิธีเสกวัดใหม่และงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อถวายพระเกียรติสรรเสริญขอบพระคุณพระเป็นเจ้าผู้ทรงพระทัยเมตตาและงานรวมพลังชีวิตคริสตชนแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มาเป็นน้ำหนึ่งจิตใจเดียวกัน แสดงความรักกตัญญูต่อองค์พระเยซูคริสตเจ้าในศีลมหาสนิท และชีวิตที่เป็นพยานในพันธกิจ “รักและรับใช้” ในฐานะศิษย์ของพระคริสตเจ้า เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่ โดยมอบหมายคุณพ่อเจ้าอาวาสและคณะสัตบุรุษกับเยาวชนวัดศีลมหาสนิทเป็นเจ้าภาพ เมื่อพระคุณเจ้าได้นัดหมายให้ไปพบในวันที่ 20 มิถุนายน 2018 ที่สำนักสังฆราชอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ หลังจากได้จัดพิธีฉลองวัดศีลมหาสนิทประจำปี ค.ศ. 2018

แนะนำวัดศีลมหาสนิท หลังใหม่

เนื่องจากวัดศีลมหาสนิท หลังเดิม เป็นวัดขนาดเล็กใช้เป็นสถานที่อภิบาล บริการคริสตชนมาเป็นเวลานาน 45 ปี พระอัครสังฆราชไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู จึงได้ดำริจัดหาที่ดินที่เหมาะสม สำหรับสร้างวัดหลังใหม่ขึ้น แต่พระคุณเจ้าได้ลาเกษียณอายุและตำแหน่งหน้าที่ใน ค.ศ. 2009 พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ผู้ซึ่งได้ดำรงตำแหน่งแทน จึงได้สานต่อและจัดสร้างวัดหลังใหม่ เริ่มสร้างและจัดพิธีวางศิลาแรกใน วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 เมื่อสร้างเสร็จ พระคุณเจ้าได้กำหนดประกอบพิธีเสกวัด พร้อมกับจัดงานชุมนุมเคารพศีลมหาสนิท อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ขึ้นพร้อมกันใน วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน ค.ศ. 2018 โดยมอบหมายให้เจ้าอาวาสและคณะสัตบุรุษวัดศีลมหาสนิท สวนผัก เป็นผู้รับผิดชอบจัดงานพิธีดังกล่าว

พิธีเสกวัดใหม่ ประกอบด้วยพิธีสำคัญ 2 ตอน คือ พิธีเสกอาคารวัด (พระสังฆราชภาวนา เสกโดยใช้นำเสกพรมรอบอาคาร รูปพระ และภาชนะศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด) และพิธีเสกพระแท่น (พระสังฆราชภาวนา อวยพร และใช้น้ำเสกพรมบนพระแท่น) ตามด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณพระเป็นเจ้า หรือพิธีมิสซา แห่ศีลมหาสนิท อวยพร และเคารพศีลมหาสนิท

อาคารวัดใหม่ เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ค.ศ. 2013 ลักษณะอาคารวัดเป็นทรงกลมเหมือนแผ่นปังทรงชีวิตแห่งศีลมหาสนิท มี 2 ชั้น ชั้นบนเป็นวัดใหญ่ ภายในวัดประกอบด้วยพระแท่นเป็นประติมากรรมรูปทรงอสมมาตรคล้ายคอกแกะสมัยโบราณที่อยู่ในหุบเขา มีทางเข้าและออกทางเดียว (ยน 10.1-5,7) ริมธารน้ำใสไหลเย็นที่ไหลลงไปยังแผ่นดินที่มนุษย์เจริญชีวิตอยู่ (อสค 47.1-12) มาพักพิงและภาวนาอยู่กับพระองค์เหนือพระแท่น เป็นกางเขนซึ่งมีพระเยซูเจ้าผู้พลีถวายชีวิตบนไม้กางเขนด้วยพระทัยรักมนุษย์อย่างถึงที่สุด (ยน 13.1) และรูปแม่พระอยู่เคียงข้างไม้กางเขนของพระองค์ ยินดีอยู่กับพระองค์ร่วมกับพระองค์ในการไถ่กู็มนุษย์ให้รอดพ้นจากบาปและความตาย (ยน 19.25-27) มีหอสูงสง่าขึ้นไปบนท้องฟ้า เป็นดังคำภาวนาล่องลอยสู่พระเจ้าผู้ทรงประทับอยู่ในสวรรค์ชั้นฟ้า บรรจุคนได้ 316 ที่นั่งและบนชั้นลอย บรรจุคนได้ 120 ที่นั่ง วัดน้อยอยู่ด้านข้างขวาของวัดใหญ่ บรรจุคนได้ 60 คน และห้องเล็กภายในวัดน้อย สำหรับคนกลุ่มเล็ก 1-3 คน มาสวดภาวนาและเฝ้าศีลมหาสนิท รวมทั้งห้องโปรดศีล อภัยบาป ชั้นลอย ข้างบันไดด้านในลงชั้นใต้ดิน มีห้องบริการศาสนภัณฑ์ รูปพระและอุปกรณ์ต่างๆ

ชั้นใต้ดิน ลึกจากผิวดิน 2.5 เมตร ลึกลงไปในแผ่นดินเบื้องล่าง ผู้ออกแบบได้แนวคิดว่า พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ทรงเอาฝุ่นจากพื้นดินมาปั้นมนุษย์และทรงเป่าลมแห่งชีวิตเข้าในจมูกของเขา มนุษย์จึงเป็นผู้มีชีวิต (ปฐก 2.7) และทรงมอบหมายให้ปกครองแผ่นดิน ต่อมาพระเจ้าทรงเรียกอับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ทรงจัดให้ลูกหลานของอิสราเอลอพยพย้ายไปอยูประเทศอียิปต์ หนีภัยจากความกันดารแห้งแล้ง แล้วทรงมอบหมายให้ “มหาบุรุษโมสส” นำพวกเขากลับมาอยู่ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญา ทรงแต่งตั้งกษัตริย์ อาทิ กษัตริย์ดาวิด เป็นผู้ปกครองพวกเขา และบรรดาประกาศกมาถ่ายทอดคำสอนของพระเจ้า และอบรมสอนพวกเขาให้เตรียมรับเสด็จพระเมสสิยาห์ พระผู้ไถ่กอบกู้มนุษย์ให้พ้นจากบาปและความตาย ในวาระก่อนพระเมสสิยาห์ หรือพระเยซูเจ้าทรงบังเกิด รับสภาพมนุษย์ในครอบครัวแห่งนาซาเร็ธ พระเจ้าทรงประทานบุตรชายแก่สมณะเศคาริยาห์ และนางเอลิซาเบ็ธ คือนักบุญยอห์น บัปติสต์ เป็นประกาศกยิ่งใหญ่ผู้นำหน้าพระผู้ไถ่กู้ ผู้ที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ ท่านเป็นผู้เตรียมประชากรของพระเจ้ารับเสด็จพระเยซูเจ้าพระผู้ไถ่กู้ ผู้ทรงนำความรอดสู่ประชากรของพระองค์ ชั้นใต้ดิน ประกอบด้วยห้องประชุมสัมมนาบรรจุคนได้ 117-192 ที่นั่ง ห้องทำงาน ห้องประชุม ห้องกิจกรรมและห้องเก็บของ จำนวน 10 ห้อง

ส่วนบ้านพัก 2 หลัง เป็นที่พักพระสงฆ์ นักบวชหรืออาจเป็นสถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับศาสนาคริสต์ เรียก “แหล่งเรียนรู้ศาสนาคริสต์” หรือ “ศูนย์ประกาศข่าวดี” วัดศีลมหาสนิท สวนผัก เขตตลิ่งชัน กทม. และสวนไม้รอบบริเวณวัดหลังเก่า ลานกว้างด้านถนนสวนผัก และบริเวณวัดใหม่ด้านถนนราชพฤกษ์ ตกแต่งด้วยไม้มงคล และไม้ดอกสวยงามหลากหลายชนิด เติมบรรยากาศบริเวณรอบวัดให้ชุ่มชื้ันด้วยสายน้ำ บ่อน้ำ เปรียบเสมือนกับแม่น้ำและธารน้ำในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิม และภาคพันธสัญญาใหม่

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับวัดศีลมหาสนิท หลังใหม่

เจ้าของ: มิสซังโรมันคาทอลิก กรุงเทพฯ

ศิลปะศักดิ์สิทธิ์และออกแบบ: พระคาร์ดินัล เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

สถาปัตยกรรม: นายมาโนช สุขชัย Triple One Architects

การใช้งาน: ศาสนสถาน

ผู้ดูแลการก่อสร้าง: บริษัท สันติพิทักษ์ จำกัด

ผู้ควบคุมหน้างาน: นายบุญรอด กิจเจริญ