สาสน์แสดงความยินดี โอกาสเปิดเสกวัดศีลมหาสนิทหลังใหม่

สาสน์แสดงความยินดี

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

โอกาสเปิดเสกวัดศีลมหาสนิทหลังใหม่

ศีลมหาสนิท คือ “บ่อเกิดและจุดสูงสุด (Fons et Culmen) ในชีวิตของพระศาสนจักร” และพระศาสนจักรได้ชื่อว่าเป็น “พระศาสนจักรแห่งศีลมหาสนิท” (Ecclesia de Eucharistia) ศีลมหาสนิทคือธารชีวิตที่หลั่งไหลจากพระวรกายของพระเยซูพระคริสเจ้า จากความรักยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าองค์ความรัก จนว่าศีลมหาสนิทได้ชื่อเป็น “ศีลมหาสนิทแห่งความรัก” เป็น “พระกายของพระคริสตเจ้า” ขณะเดียวกัน พระวรกายของพระเยซูเองทรงเป็น “พระวิหารของพระเจ้า” (เทียบ ยน 2:21)

เมื่อคำนึงถึงความจริงเหล่านี้ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ มีความยินดีที่มีโอกาสได้เปิดเสกวัด “พระวิหารของพระเจ้า” หลังใหม่ ในนามวัดศีลมหาสนิทที่สวนผัก ตลิ่งชัน การเปิดเสกที่กระทำในปีเตรียมเข้มข้นของพระศาสนจักรคาทอลิกไทยสู่การฉลอง 350 ปี มิสซังสยาม จึงเป็นโอกาสให้เราเตรียมชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวกับพระคริสตเจ้ามากขึ้น

ในโอกาสเปิดเสกวัดศีลมหาสนิทหลังใหม่นี้ จึงเป็นวันชื่นชมยินดีของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และขอเชิญชวนให้เราพร้อมใจกันทั่วทั้งสังฆมณฑลฯ ร่วมยินดีที่ได้มีวัดหลังใหม่ “วัดศีลมหาสนิท” ที่เป็นเครื่องหมายสำคัญแห่งความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชนกับพระคริสตเจ้า และขออำนวยพรให้บรรดาสัตบุรุษของชุมชนวัดแห่งนี้ พร้อมใจกันเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงความรักและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของทุกคน ให้ศีลมหาสนิทได้เป็นบ่อเกิดและจุดสูงสุดของชีวิต เป็นชุมชนพระศาสนจักร ชุมชนวัดแห่งศีลมหาสนิทอย่างแท้จริง โดยมีวัดเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือสำคัญ เพื่อให้เกิดการภาวนา การถวายบูชาขอบพระคุณ การฉลองวันพระเจ้า อย่างแท้จริงตลอดไป

ขออำนวยพรมายังคุณพ่อเจ้าอาวาส สภาภิบาล กลุ่มองค์กรต่างๆ ของวัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาสัตบุรุษผู้ก้าวเข้ามาถวายเกียรติแด่พระเจ้าในวัดหลังนี้ ขอจงได้รับพระพรแห่งความรักของพระเจ้าเสมอไป

ขออำนวยพร

พระคาร์ดินัล ฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช

ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

สาสน์แสดงความยินดี

พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อภรณ์รัตน์

โอกาสเปิดเสกวัดศีลมหาสนิทหลังใหม่

“การรุดหน้าของพัฒนาการด้านวัตถุที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้วิถีชีวิต ศีลธรรม และจริยธรรมเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ขาดความใส่ใจด้านศาสนา และวัฒนธรรมอันดีงาม” (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทย ค.ศ. 2015 ข้อ 2)

“การรวมตัวกันเป็นชุมชนคริสตชน เป็นพระศาสนจักรที่มีชีวิตชีวา… ได้รับการหล่อเลี้ยงให้เติบโตต่อเนื่อง โดยการรับฟังพระวาจา ร่วมพิธีกรรม การรับศีลมหาสนิท และศีลศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ร่วมชีวิตสนิทสัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การฉลองวันพระเจ้าอันเป็นบ่อเกิด และจุดสูงสุดของชีวิตคริสตชน ทั้งในมิติส่วนบุคคล และส่วนรวม… เป็นจุดเริ่มต้นพันธกิจการประกาศข่าวดีใหม่ แก่ผู้คนทั่วไปในสังคมรอบข้าง” (กฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ ข้อ 12)

ในโอกาสเสกวัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน จึงเป็นเครื่องหมายว่า ชุมชนที่นี่มีความก้าวหน้า มีสัตบุรุษเข้าวัดมากขึ้น พ่อจึงขอร่วมดีใจกับพี่น้องสัตบุรุษ และคุณพ่อวิวัฒน์ แพร่สิริ และขอให้วัดเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ สร้างชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเยซูตริสตเจ้า กับครอบครัวและชุมชนของเรา

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยอห์น 6:35)

พระสังฆราช ฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อภรณ์รัตน์

มุขนายกสังฆมณฑลเชียงใหม่

สาสน์แสดงความยินดี

พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

โอกาสเปิดเสกวัดศีลมหาสนิทหลังใหม่

วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน คือผลงานของบรรพบุรุษที่มีความเชื่อศรัทธาในองค์พระผู้เป็นเจ้า ในสมัยนั้น มีท่าน คาร์ดินัล มีชัย กิจบุญชู พ่อเปเรย์ พ่อกิมฮั้ง และพ่อชัชวาล ศุภลักษณ์ เป็นผู้อภิบาลสัตบุรุษ… วัดจึงเป็นอนุสรณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคริสตชนกับพระเยซูเจ้าผู้ทรงชีวิต… แม้จะมองไม่เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ผู้เชื่อศรัทธาสามารถสัมผัสรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขา ทรงให้ชีวิต จิตวิญญาณ ทรงหล่อเลี้ยงให้พัฒนาขึ้นจนสามารถ รักและรับใช้ผู้อื่นได้ เขาจึงตอบแทนคุณด้วยการสร้างสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขึ้นเพื่อย้ำเตือนความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนตลอดไป

ในอดีตเมื่อสัตบุรุษยังยากจนอยู่ เขาก็สร้างวัดเล็กๆ แต่วันนี้ฐานะดีขึ้น วัดก็ใหญ่โตตามความสามารถของเศรษฐกิจ ขอขอบพระคุณพระผู้เป็นเจ้า เพราะทุกอย่างมาจากพระองค์ ขอพระองค์ช่วยฟื้นฟูความเชื่อศรัทธาให้ร้อนรนเหมือนกับของบรรพชนและมากยิ่งกว่า… เพราะแต่ก่อนเป็นวัดบ้านนอก…มาวันนี้ กลุ่มคริสตชนของเรากลายเป็นคนเมืองโดยมิได้ตั้งใจ มีหนทางสะดวก รวดเร็ว มีวัดที่สมพระเกียรติ… ขอให้กิจการแห่งรักของเราได้ขยายใหญ่ขึ้น สามารถช่วยพระองค์ดูแลคนยากจนและผู้ตกทุกข์ในเขตปกครองนี้ เพราะเมื่อพระองค์ประทับอยู่ที่ประเทศอิสราแอล พระองค์ทรงกระทำภารกิจนี้ทุกวัน และพระองค์ทรงตั้งเป็นเงื่อนไขให้ผู้เชื่อศรัทธาได้ทำหน้าที่นี้แทนพระองค์สืบไป

ขอพระคริสตเจ้าโปรดประทับอยู่ที่นี้ตลอดไป

พระสังฆราช ยอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย

มุขนายกสังฆมณฑลนครสวรรค์

สาสน์แสดงความยินดี

พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

โอกาสเปิดเสกวัดศีลมหาสนิทหลังใหม่

“วัดสวนผัก” เป็นชื่อที่เรียกขานชุมชนคาทอลิกแห่งนี้ เมื่อประมาณหกสิบกว่าปีมาแล้ว เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นสวนผัก สวนดอกไม้ คริสตชนจะมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนจีน ที่มีอาชีพทำสวนผัก พื้นเพมาจากวัดกาลหว่าร์ และอีกกลุ่มหนึ่งคือ คนญวน มีอาชีพหาปลา รับจ้างเป็นช่างไม้ ฯลฯ ย้ายมาจากวัดเจ้าเจ็ด อยุธยา

จากอดีตเมื่อหกสิบกว่าปีที่แล้วจนปัจจุบัน ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดแล้ว จากสวนผัก สวนดอกไม้ กลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรของคนที่ย้ายออกมาจากในเมือง ถนนหนทางพัฒนาจนไม่เหลือของเดิมให้เห็นก็ว่าได้

“วัดสวนผัก” มีประวัติยาวนาน น่าสนใจ จนกลายมาเป็น “วัดศีลมหาสนิท” ได้อย่างไรเป็นเรื่องที่น่าติดตาม ซึ่งก็คงจะมีผู้นำมาบันทึกไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว จึงไม่ขอกล่าวในรายละเอียด

ต้องบอกว่า วัดศีลมหาสนิทของเราหลังนี้ ใช้เวลาก่อสร้างนานที่สุดแห่งหนึ่งก็ว่าได้ เพราะตัวอาคารถูกออกแบบให้มีความหมายตามนัยของศิลปะศักดิ์สิทธิ์ มีความสูงเป็นพิเศษ รูปทรงเป็นลักษณะกลมเป็นคอนกรีตทั้งหลัง และยังมีชั้นใต้ดินด้วย จึงต้องใช้เวลาและเทคนิกกันพอสมควร สิ่งหนึ่งที่ถือว่าเด่นมากคือ เวลาเราขับรถไปตามถนนใหญ่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ทั้งทางด้านเหนือและใต้

ในโอกาสแห่งความชื่นชมยินดีที่เรามีวิหารอีกหลังหนึ่ง สำหรับเป็นที่ประทับของพระเป็นเจ้า เป็นสถานที่แห่งการชุมนุมภาวนานมัสการสรรเสริญพระองค์ จึงขอร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับพี่น้องทุกท่าน และเป็นพิเศษกับพี่น้องสัตบุรุษวัดศีลมหาสนิท ในการขอบคุณพระเ)นเจ้าใยพระพรต่างๆ ที่ทรงประทานให้ โดยทางศีลมหาสนิทที่เราได้รับ ซึ่งจะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ เป็นศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดี… อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้น

ขออำนวยพร

พระสังฆราช ยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม

ประมุขแห่งสังฆมณฑลเชียงราย

สาสน์แสดงความยินดี

คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

โอกาสเปิดเสกวัดศีลมหาสนิทหลังใหม่

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2018 ต้องเป็นวันที่จดจำไปอีกนานในประวัติศาสตร์ของชุมชน วัดศีลมหาสนิท (วัดตลิ่งชัน) ชุมชนวัดคือชุมชนศิษย์พระคริสต์ผู้เจริญชีวิตของพระคริสตเจ้า เจริญชีวิตประกาศข่าวดีที่ใหม่และสดชื่นอยู่เสมอ กลุ่มคริสตชนวัดศีลมหาสนิทรอมายาวนานในสวนผัก ชุมชนความเชื่อนี้เติมโตขึ้นเพราะการขยายตัวของเมืองออกไป ทำให้บริเวณสวนผักได้กลายเป็นเมือง เป็นชุมชนที่อยู่อาศัย วัดเล็กๆ ของสวนผักนามว่า “วัดศีลมหาสนิท” เป็นดังชีวิตที่หล่อเลี้ยงความเชื่อคริสตชนและเป็นดังเมล็ดผักที่ตกในดิน คือ พระวาจาของพระเจ้า และค่อยๆ เติบโตในชีวิตคริสตชนเสมอมามิได้ขาด

บัดนี้ วัดหลังใหม่ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของการรวมตัวกันเพื่อนมัสการสรรเสริญพระเจ้า เพื่อถวายบูชาขอบพระคุณพระเจ้า วัดหลังใหม่ที่ใช้เวลาสร้างมาหลายปี ทุกคนได้เห็นเมื่อขับรถผ่านไปมาว่าสถานที่นี้คืออะไร จนในที่สุดวัดที่ชื่อ “วัดศีลมหาสนิท” ได้เป็นประจักษ์พยานถึงตนเองว่า ความรักของพระเจ้าที่เติบโตมาในชุมชนวัด บัดนี้ได้มีเครื่องหมายแห่งเอกภาพในศีลมหาสนิทที่โดดเด่น และแน่นอนสำคัญที่สุด คือชีวิตศีลมหาสนิทของพี่น้องคริสตชนคาทอลิกในการชุมนุมในวันพระเจ้าพร้อมกับการเจริญชีวิตในครอบครัวที่มีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางอย่างลึกซึ้ง โดยเริ่มจากชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้าในครอบครัวและชุมชนวัด

ขอร่วมยินดี ในโอกาสเปิดเสกวัดหลังใหม่ และเป็นโอกาสที่ต้องจดจำเสมอไปเนื่องในโอกาสที่เราอยู่ในปีเตรียมสู่การฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม วัดศีลมหาสนิทหลังนี้จะต้องเป็นเครื่องหมายและเครื่องมือเพื่อให้บรรดาคริสตชนศิษย์ได้สนิทกับพระคริสตเจ้าและเสริมกำลังชีวิตครอบครัวคริสตชนให้เข้มแข็งสืบไป ขอให้วัดศีลมหาสนิทแห่งนี้ยืนหยัดและยืนยันพระวาจาของพระเยซูเจ้าที่ว่า “เราเป็นปังแห่งชีวิต ผู้ที่มาหาเราจะไม่หิว และผู้ที่เชื่อในเราจะไม่กระหายอีกเลย” (ยน 6:34) ขอให้ชุมชนวัดศีลมหาสนิทได้เป็นพระพรหล่อเลี้ยงสังคมให้ได้อิ่มเอมในความรักเมตตาของพระเจ้าเสมอไป

คุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร

อุปสังฆราชอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ