โครงร่างของพระวรสารนักบุญมัทธิว

The Promised Messiah

I. มัทธิว 1:1 – 12:21 ความหมายและจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งระหว่างอาณาจักร

   A. 1:1, ชื่อของหนังสือพระวรสาร
   B. 1:2-25 พระเยซูเจ้าในฐานะกษัตริย์ผู้มาช่วยให้รอด บุตรแห่งดาวิดและบุตรของพระเป็นเจ้า
       1:2-17 สรุปลำดับวงศ์ตระกูล
       1:18-25 ความนบนอบเชื่อฟังของโยเซฟ
   C. 2:1-23 ความขัดแย้งกับอาณาจักรของยุคสมัยนั้น
       2:1-12 ความเป็นปรปักษ์กับชาวยิวและการเคารพบูชาของชนนอกศาสนา
       2:13-23 ลี้ภัยไปอียิปต์และคำทำนายเป็นจริงที่นาซาเร็ธ
   D. 3:1-4:17 พระเยซูเจ้าและความเกี่ยวข้องกับยอห์นผู้ทำพิธีล้าง
       3:1-12 ยอห์นผู้ทำพิธีล้าง
       3:13-17 พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้าง
       4:1-11 การผจญล่อลวง
       4:12-17 จุดเริ่มต้นของพันธกิจเผยแพร่ธรรม
   E. 4:18-22 การรวบรวมเหล่าสาวก
   F. 4:23-9:35 อำนาจขององค์พระผู้ช่วยให้รอด
       4:23-7:29 การเทศนาบนภูเขา
       4:23-7:29 สถานที่ในการเทศนา
       4:23–5:2 สภาพพื้นหลังของบทเทศน์

Messiah in Word

       5:3-16, ศิษย์ในฐานะเป็นชุมชนแห่งอันตกาล
       5:3-12, ความสุขแท้จริง
       5:13, ศิษย์เป็นดังเกลือ
       5:14-16, ศิษย์เป็นดังแสงสว่างและเมืองที่อยู่บนเนินเขา
       5:17–7:12, ชีวิตในชุมชนแห่งอวสานตกาล
       5:17-48, ธรรมบัญญัติ
       6:1-18, การถวายเครื่องบูชา
       6:19–7:12, คำสั่งสอนเรื่องความชอบธรรมแท้จริง
       7:13-27, คำเตือนเรื่องอวสานตกาล 3 เรื่อง
       7:13-14, หนทาง 2 แพร่ง
       7:15-23, การเก็บเกี่ยว 2 แบบ
       7:24-27, ผู้ก่อสร้าง 2 คน
       7:28-29, บทสรุปเรื่องคำเทศน์

Messiah in Deeds

       8:1–9:34, อัศจรรย์และความเป็นศิษย์
       8:1-17, ภารกิจของพระคริสต์ในอำนาจเหนือผู้ยากไร้และถูกทอดทิ้ง
       8:1-4, พระคริสตเจ้าทรงรักษาคนมือลีบ
       8:5-13, พระคริสตเจ้าทรงรักษาบุตร/คนรับใช้ของข้าราชการโรมัน
       8:14-17, พระคริสต์ทรงรักษาหญิงเจ็บป่วย และคนอื่นๆ
       8:18–9:17, ภารกิจทรงอำนาจในการสร้างคณะศิษย์
       8:18-27, พระคริสตเจ้าทรงบังคับลมพายุ
       8:28-34, พระคริสตเจ้าทรงเสด็จข้ามฟากไปดินแดนกันดารา
       9:1-17, พระคริสตเจ้าทรงเรียกมัทธิว
       9:18-34, อำนาจของพระคริสต์ปลุกความเชื่อและผู้ไม่เชื่อ
       9:18-26, พระคริสตเจ้าชนะความเจ็บไข้และความตาย
       9:27-31, พระคริสตเจ้าทรงรักษาคนตาบอด
       9:32-34, พระคริสตเจ้าทรงรักษาคนใบ้และ คนถูกปีศาจสิง
       9:35, บทสรุป การเทศน์สอนและรักษา ฝูงชนและความเมตตาสงสาร
       G. 9:36–10:42, การส่งศิษย์ออกไปประกาศข่าวดี และการมอบอำนาจ
       9:36-38, ฝูงชนผู้หิวโหย และพระทัยเมตตาสงสาร
       10:1-5a, ศิษย์และอัครสาวก
       10:5b-42, วาทกรรมเรื่องการส่งออกไป
       10:5b-15, อธิบายพระอำนาจแห่งพระคริสต์
       10:16-23, ชะตากรรมของบรรดาศิษย์
       10:24-33, ทรงเรียกให้กลับใจคืนดี
       10:34-39, คุณค่าแห่งการเป็นศิษย์
       10:40-42, เผยแสดงการประทับอยู่ของพระคริสต์

Jesus as New Torah

   H. 11:1-19, ภารกิจของพระเยซูเจ้ากับยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง
       11:1, บทสรุป พระเยซูเจ้าทรงจากไป
       11:2-6, พระเยซูเจ้าคือใคร?
       11:7-15, ยอห์นคือใคร?
       11:16-19, กระแสเรียกของคนยุคนี้
   I. 11:20–12:14, ความขัดแย้งกับอาณาจักรของยุคนี้
       11:20-24, หายนะ 2 ประการของเมืองกาลิลี
       11:25-30, คำภาวนา คำประกาศและคำเชิญของพระเยซูเจ้า
       12:1-14, ทรงเป็นนายเหนือวันสับบาโต
   J. 12:15-21, กษัตริย์ผู้รับใช้

II. Matthew 12:22–25:46, ข้อขัดแย้งของอาณาจักร

   A. 12:22-50, ข้อขัดแย้ง การตัดสินใจและการรวมของชุมชนแท้
       12:22-37, ข้อขัดแย้งระหว่างอาณาจักรและความจำเป็นที่ต้องตัดสินใจเลือก
       12:38-45 ประเด็นชี้ขาด: การฟื้นคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า
       12:46-50 ชุมชนใหม่ของเหล่าสาวก

Jesus as New Moses

   B. 13:1-52 ทรงตรัสเป็นอุปมา
       13:1-23 โครงสร้างอุปมาที่มีการปรับและตีความตามพระวรสารนักบุญมาระโก
       13:24-43 สามอุปมาเพิ่มเติมตามรูปแบบพระวรสารนักบุญมัทธิว
       13:44-52 สามอุปมาเพิ่มเติมในพระวรสารนักบุญมาระโกฉบับปรับเปลี่ยน
   C. 13-53-17:27 การก่อตัวของชุมชนใหม่ท่ามกลางความขัดแย้งที่ยังดำเนินต่อไป
       13-53-16:12 การต่อต้านชุมชนเก่า
       13-53-58 พระเยซูเจ้าทรงถูกปฏิเสธในเมืองนาซาเร็ธ
       14: 1-12 ความตายของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง
       14: 13-21 ทรงรักษาคนป่วยและเลี้ยงดูฝูงชน
       14: 22-36 ทรงเดินบนน้ำและทรงรักษาคนป่วย
       15:1-20 ความเป็นมลทิน: ธรรมประเพณีความเชื่อและความจริง
       15:21-28 สตรีชาวซีเรีย-ฟินิเซีย (ชาวคานาอัน)
       15:1-20 ทรงรักษาคนป่วยและเลี้ยงดูฝูงชน
       16:1-12 ฟาริสีและสะดุสีแสวงหาเครื่องหมายจากท้องฟ้า
       16:13-28 คำประกาศยอมรับของสาวกและชุมชนใหม่
       16:13-20 พระเยซูเจ้าในฐานะบุตรของพระเป็นเจ้า เปโตรในฐานะหินศิลา
       16:21-23 พระเยซูเจ้าในฐานะบุตรของพระเป็นเจ้าผู้ทรงรับทุกข์ทรมานและเปโตรในฐานะหินสะดุด
       16:24-28 สิ่งที่ต้องเสียและสิ่งที่จะได้รับจากการเป็นสาวก
       17:1-27 การประกาศยอมรับของพระผู้เป็นเจ้าและชุมชนใหม่
       17:1-13 การประกาศยอมรับของพระผู้เป็นเจ้าและการตอบรับของพระเยซูเจ้า
       17:14-20 ความเป็นสาวกและศรัทธาที่เคลื่อนภูเขา
       17:22-23 ทรงทำนายเกี่ยวกับพระมหาทรมานครั้งที่สอง
       17:24-27 การจ่ายภาษีพระวิหาร
   D. 18:1-35 ใช้ชีวิตร่วมกัน
       18:1-14 การเห็นแก่ “คนเล็กๆ”
       18:15-35 การฝึกวินัยและการให้อภัย
       18:15-20 วินัยของพระศาสนจักรและการปรากฏของพระคริสต์
       18:21-22 “การให้อภัย” โดยปราศจากพระหรรษทาน
       18:23-35 พระหรรษทานอันลึกล้ำเกินความเข้าใจ

Jesus as the Son of God

   E.19:1-22:46 ความขัดแย้งและการแยกออกเป็นสองขั้วในตอนท้าย
       13:1-23 โครงสร้างอุปมาที่มีการปรับและตีความตามพระวรสารนักบุญมาระโก
       19:1-20:34 ทรงสอนบรรดาสาวกระหว่างทางไปสู่พระมหาทรมาน
       19:1-12 การหย่าร้าง การสมรสใหม่ และการครองตัวเป็นโสด
       19:13-15 เด็กๆ ในชุมชนใหม่
       19:16-20:16 คนหนุ่มสาวที่ประสบความสำเร็จและชุมชนใหม่
       19:17-19 ทรงทำนายถึงพระมหาทรมานครั้งที่สาม
       20:20-28 ความเข้าใจผิดของเหล่าสาวก
       20:29-34 คนตาบอดได้รับการรักษาให้หาย
       21:1-22:46 เยรูซาเล็ม: การเผชิญหน้าครั้งสุดท้าย
       21:1-11 การเสด็จเข้าเมืองอย่างน่าประทับใจ: ทรงถ่อมตนอย่างเห็นได้ชัด
       21:12-17 การเผชิญหน้า/การขัดขวางในพระวิหาร
       21:18-22 ทรงทำให้ต้นไม้ที่ไม่ออกผลแห้งเหี่ยว
       21:23-22:46 ประเด็นเรื่องอำนาจ
       21:23-27 การท้าทายอำนาจของพระเยซูคริสต์
       21:28-32 บุตรชายสองคน
       21:33-46 สวนองุ่นของพระเป็นเจ้าถูกยกให้กับผู้อื่น
       22:1-14 งานวิวาห์มงคล
       22:15-22 การจ่ายภาษีให้พระจักรพรรดิ
       22:23-33 คำถามเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ชีพ
       22:34-40 พระมหาบัญญัติ
       22:41-46 คำถามเกี่ยวกับบุตรของดาวิด
   F. 23:1-25:46 คำสอนเรื่องวันพิพากษา
       23:1-39 การพิพากษาในปัจจุบัน: ทรงสอนฝูงชนและบรรดาศิษย์
       23:1-12 คำเตือน
       23:13-36 ความเศร้าโศก
       23:37-39 การคร่ำครวญ
       24:1-25:46 การพิพากษาที่กำลังจะมาถึง: ทรงสอนบรรดาศิษย์
       24:1-3 คำทำนายของพระเยซูเจ้า คำถามของศิษย์
       24:4-31 วันสิ้นโลกขนาดเล็ก
       24:32-25:46 คำอุปมาและคำเตือน
       24:32-35 ต้นมะเดื่อ
       24:36-42 ยุคสมัยของโนอาห์
       24:43-44 หัวขโมย
       24:45-51 ผู้รับใช้ที่ดี ผู้รับใช้ที่เลว
       25:1-13 เจ้าสาว
       25:14-30 พรสวรรค์
       25:31-46 การพิพากษาครั้งสุดท้าย

III. Matthew 26:1-28:20, ภาวะสิ้นสุดของขัดแย้งของอาณาจักร และชัยชนะแห่งการไถ่กู้

Jesus as the Suffering Servant.

   G. 26:1-28:20 พระมหาทรมานและการฟื้นคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า
       26:1-16 แผนการและการอุทิศตนอย่างสุดชีวิต
       26:1-2 พระเยซูเจ้าทรงประกาศพระมหาทรมาน
       26:6-13 หญิงสาวผู้มีปัญญาชโลมน้ำมันหอมพระเยซูเจ้าเพื่อเตรียมฝังพระศพ
       26:14-16 ยูดาสตกลงใจที่จะทรยศพระเยซูเจ้า
       26:17-30a ปัสกา/อาหารค่ำมื้อสุดท้าย
       26:17-19 บรรดาสาวกตระเตรียมปัสกา
       26:17-30a พระเยซูทรงทำนายการทรยศและทรงเริ่มต้นการตั้งศีลมหาสนิท
       26:30b-56 ทรงถูกทอดทิ้ง ทรยศ และถูกจับกุม
       26:30b-35 พระเยซูเจ้าทรงทำนายถึงการจากไปและสัญญาว่าจะกลับมา
       26:30b-56 พระเยซูเจ้าทรงสวดภาวนาและถูกจับกุม
       26:57-27:1 การพิจารณาคดีโดยชาวยิว: พระเยซูเจ้าทรงยอมรับสิ่งที่พระองค์เป็นและการปฏิเสธของเปโตร
       27:2-31a การพิจารณาคดีโดยชาวโรมัน: พระเยซูเจ้าทรงถูกกล่าวโทษและเยาะเย้ย
       27:2 พระเยซูเจ้าทรงถูกส่งตัวไปให้ปิลาต
       27:3-10 ยูดาสไม่อาจกลับคืนสู่สภาพเดิมและฆ่าตัวตาย
       27:11-25 พระเยซูเจ้าทรงถูกกล่าวโทษ
       27:26-31a กษัตริย์ที่แท้จริงทรงถูกเยาะเย้ย
       27:31b-66 การตรึงการเขนและการฝัง
       27:31b-66 ซีโมนถูกบังคับให้ช่วยพระเยซูเจ้าแบกกางเขน
       27:33-56 พระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกางเขน
       27:57-61 พระเยซูเจ้าทรงถูกฝัง
       27:62-66 หลุมฝังพระศพของพระเยซูเจ้าถูกผนึกและมีทหารยามเฝ้า

The Glory of God and the Kingdom

       28:1-20 การฟื้นคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า
       28:1-7 นางมารีย์สองคนพบว่าหลุมฝังพระศพว่างเปล่า
       28:8-10 นางมารีย์สองคนพบพระเยซูเจ้าผู้ซึ่งกลับเป็นขึ้นมาแล้ว
       28:11-15 การติดสินบนทหารยาม

The Fulfillment of God (fulfilling & to be fulfilled)

       28:16-20 พระมหาบัญชา

ความรู้ทั่วไป