โครงสร้างการบริหารสภาภิบาล

วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน

เจ้าอาวาส โดยตำแหน่ง

1. คุณพ่อ เปโตร ประยุทธ ศรีเจริญ – ประธาน

คณะกรรมการบริหาร

1. ยอห์น ดามัสกัส วรสาร ปิยชาติวงศ์ – ผู้อำนวยการ
2. ดอมินิก พินิจ ดาราศิลป์ – รองผู้อำนวยการ 1
3. เปโตร วัชรธร ป้องศรี – รองผู้อำนวยการ 2
4. อันนา อรทูล เติมคุนานนท์ – เหรัญญิก
5. มารีอา รุ่งทิพย์ วรลักษณ์โสภณ – เลขานุการ
6. ดร. มารีอา นิตยา เกิดแย้ม – ผู้ช่วยเลขานุการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการแต่งตั้ง

1. ยาโกเบ บุญเพราะ แสงเทียน
2. อันตน ประกอบ สุระสรางค์
3. ยอแซฟ อุดม ศักดิ์รุ่งพงศากุล
4. ยอแซฟ อรุษ อังกุรัตน์

กรรมการผู้แทนจากองค์กรฆราวาสแพร่ธรรม โดยการแต่งตั้ง

1. มารีอา รุ่งทิพย์ วรลักษณ์โสภณ – คณะพลมารีย์
2. อันนา เมตตา รักตระกูล – กลุ่มเพื่อชีวิตครอบครัว
3. ยอแซฟ สมเกียรติ สุระสรางค์ – คณะนักขับร้อง
4. มารีอา มณินทร ป้องศรี – กลุ่มเยาวชนวัดศีลมหาสนิท

การจัดแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ และแผนกงาน สภาภิบาลวัดศีลมหาสนิท

1. กำหนดการบริหารจัดการอย่างมีเป้าหมายและความรับผิดชอบ
2. จัดแบ่งงานหน้าที่รับผิดชอบแบบทุกคนมีส่วนร่วมกับรับผิดชอบ และทุกฝ่ายร่วมกันรับผิดชอบ
3. ประสานงานและร่วมกันอำนวยการให้มีแผนงานแผนงานประจำปี และแผนเหลื่อมปี ประกอบด้วยโครงการและงานประจำปี ดำเนินการอย่างมีเป้าหมาย ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่างสอดคล้องกับแผนงานระยะยาว (20 ปี) แผนงานระยะกลาง (10 ปี) และแผนงานระยะสั้น (3 ปี)

บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ

1. ประธาน เป็นผู้นำและประธานในการประชุมสภาภิบาลฯ
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ
3. คณะกรรมการบริหาร มีบทบาทหน้าที่ให้คำปรึกษาต่อพระสงฆ์ เจ้าอาวาส ร่วมรับผิดชอบกิจการงานองค์รวม และพันธกิจต่างๆ ของวัด กิจการสัตบุรุษด้านความเชื่อ ความศรัทธา และความร่วมมือช่วยเหลืออภิบาลระหว่างสัตบุรุษเพื่อเสริมสร้างความสุขแท้จริงในครอบครัว ชุมชนและสังคมไทย อย่างมีเป้าหมายและคริสตชนมีบทบาท มีส่วนร่วม ร่วมมือและพัฒนาตามจิตตารมณ์รักและรับใช้แห่งพระวรสาร โดยใช้กระบวนการกลุ่มคริสตชน กิจกรรมอ่านและแบ่งปันพระวาจา และกิจเมตตาต่อเพื่อนบ้านในชุมชน ประสานร่วมมือกันเป็นทีมงานและมีหน้าที่รับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่ ดังนี้

 • ผู้อำนวยการ
  1. เป็นผู้ดำเนินงาน ติดตามงานตามมติที่ประชุม และตามที่ได้รับมอบหมายจากประธาน สภาภิบาลฯ
  2. เป็นผู้นำในการประชุมสภาภิบาลฯ เมื่อได้รับมอบหมายจากประธาน
  3. เป็นผู้นำคริสตชนในกิจการของวัด งานอภิบาล ชุมชนสัมพันธ์และงานธรรมทูตร่วมกับทีมงานคณะกรรมการบริหารและสมาชิกสภาภิบาลฯ เพื่อสัตบุรุษ โดยสัตบุรุษในพันธกิจแห่งการประกาศข่าวดีแห่งพระอาณาจักรของพระเจ้า ร่วมกับพระสงฆ์เจ้าอาวาส ในความร่วมมือเป็นหนึ่งเดียวกับอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ
 • รองผู้อำนวยการ คนที่ 1
  1. ติดตาม สนับสนุนและประสานงานวิถีชุมชนวัด
  2. บริหารพัฒนากิจการสัตบุรุษ
 • รองผู้อำนวยการ คนที่ 2
  1. ติดตาม สนับสนุนและประสานงานกลุ่ม/องค์กรฆราวาสแพร่ธรรม
  2. จัดการอบรมและพัฒนากิจการอภิบาล สังคมและธรรมทูต
 • เหรัญญิก
  1. รับผิดชอบการเงิน และจัดทำบัญชีรายงานการเงิน
  2. ร่วมรับผิดชอบจัดทำงบประมาณสภาภิบาลวัดประจำปีกับคณะกรรมการสภาฯ
  3. บริหารจัดการการเงินและกิจเมตตา การกุศลของกลุ่ม/ องค์กรและสภาภิบาลฯ
  4. รายงานการเงินต่อสภาภิบาลในที่ประชุมตามที่สภาฯ กำหนด
 • เลขานุการ
  1. บันทึกรายงานการประชุม ติดตามภารกิจของสภาฯ และรวบรวมเอกสารให้เป็นปัจจุบัน
  2. รับผิดชอบงานธุรการ ประสานงานติดต่อโต้ตอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภายนอกตามมติสภาฯ
  3. ร่วมบริหารจัดการทะเบียนครอบครัวคริสตชนของวัด

4. ฝ่ายอภิบาล
5. ฝ่ายธรรมทูต
6. ฝ่ายการศึกษาและเยาวชน
7. ฝ่ายสังคม

ภารกิจและบทบาทกรรมการของสภาภิบาลวัด

1. ภารกิจและหน้าที่ต่อตนเอง

 • ศีกษาเรียนรู้ตนและพัฒนาตนในความสัมพันธ์เป็นหมู่คณะ
 • เทคนิควิธีการทำงานกรรมการสภาภิบาลและภาวะผู้นำกลุ่มคริสตชน
 • เพิ่มพูลความรู้ด้านพระคัมภีร์ เทวศาสตร์และคำสอนของพระศาสนจักรเพื่ออภิบาล

2. ภารกิจและหน้าที่ต่อพระเจ้า

 • กรรมการสภาภิบาลในฐานะศิษย์พระคริสต์และผู้นำวิถีชุมชนวัดแบบปัจจุบัน
 • เสริมพลังกลุ่มคริสตชนกลุ่มเล็กทุกกลุ่ม แบ่งเป็น 3 ระยะ ต้นกล้า ต้นไม้ และต้นใหญ่
 • เพิ่มพูลความรู้ความศรัทธาในพระเจ้าและพันธกิจการประกาศข่าวดี

3. ภารกิจและหน้าที่ต่อ/ เพื่อผู้อื่น

 • ศึกษาพัฒนากระบวนการทำงานอภิบาลเชิงรุก ภาวะผู้นำกลุ่มและชุมชน
 • งานพัฒนาเด็กและเยาวชนแบบบูรณาการครบวงจร
 • จัดกระบวนการนำกิจเมตตาเป็นฐานการประกาศข่าวดี
 • จัดตั้งกองทุนการศึกษา
 • งานดูแลเอาใจใส่ให้เกียรติต่อญาติผู้ใหญ่ในครอบครัวและผู้สูงอายุ
 • งานสัมพันธ์ชุมชน วัฒนธรรมและความเข้าใจดีต่อชุมชนเพื่อนบ้านศาสนสัมพันธ์
 • การจัดการศึกษาในโรงเรียนของวัดและของลูกหลานชุมชนวัดศีลมหาสนิท