โอกาสครบรอบ 100 ปี คณะพลมารีย์ ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาตรีวาร (ออนไลน์)

โอกาสครบรอบ 100 ปี คณะพลมารีย์ ขอเชิญร่วมพิธีมิสซาตรีวาร (ออนไลน์)

ในวันพุธที่ 1 ถึงวันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2021
เวลา 18:00 น.

ณ วัดศีลมหาสนิท

ประธานในพิธี: คุณพ่อชวลิต กิจเจริญ

ถ่ายทอดสดทางสื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย

Facebook: thaicatholicmedia
Youtube: CATHOLICTHAILAND

คณะพลมารีย์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กันยายน ค.ศ. 1921

การฉลอง 100 ปี ของคณะพลมารีย์ เชนาตุสจะจัดให้มีขึ้นในวันเสาร์ที่ 4 กันยายน ค.ศ. 2021 ณ อาสนวิหารอัสสัมชัญ ตามที่คอนซีเสี่ยมได้เสนอให้จัดฉลองตรงหรือใกล้เคียงกับวันที่ 8 กันยายน ซึ่งเป็นวันฉลองแม่พระบังเกิด

จุดประสงค์การฉลองร้อยปีของคณะพลมารีย์

มองอดีต ว่าในช่วงร้อยปีที่ผ่านมานั้น คณะพลมารีย์ได้ตอบสนองเจตนารมณ์ของ บราเดอร์แฟรงก์ ดั๊ฟ ผู้ก่อตั้งคณะพลมารีย์มากน้อยเพียงใด

“วัตถุประสงค์ของคณะพลมารีย์ คือ เพื่อพระสิริมงคลของพระเป็นเจ้า ทางความศักดิ์สิทธิ์ของสมาชิ ซึ่งพัฒนาด้วยการภาวนา และร่วมมือทำงานอย่างแข็งขัน ภายใต้การนำฝ่ายพระศาสนจักร ในงานของพระนางมารีย์และของพระศาสนจักร คือบดขยี้หัวงู (ปีศาจ) และขยายพระอาณาจักรของพระคริสตเจ้า”

(คู่มือ บทที่ 2 “วัตถุประสงค์” หน้า 4)

มองปัจจุบัน โดยสมาชิกพลมารีย์พิจารณาว่าตนมีจิตสำนึกที่จะตอบสนองความต้องการของพระศาสนจักรมากน้อยเพียงใด เมื่อต้องเจริญชีวิตเป็นประจักษ์พยานในสังคมเหมือนเชื้อแป้ง

“ที่ไหนหาสมาชิกพลมารีย์ยาก แปลว่ามาตรฐานจิตตารมณ์ของที่นั้นอยู่ในระดับต่ำอย่างน่าใจหาย และแทนที่จะถือเป็นข้อพิสูจน์ว่า ไม่ควรจะทำอะไรต่อไป กลับควรจะเป็นการชี้ให้เห็นความสำคัญยิ่งยวดที่จะต้องมีสาขาพลมารีย์ เพื่อจะเป็นเชื้อแป้งให้เกิดการฟู พึงใคร่ครวญถึงความจริงที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งให้ใช้เชื้อทำให้แป้งฟูขึ้น (มธ 13:33)”

(คู่มือ บทที่ 32 “ข้อคัดค้านที่อาจจะได้รับ” หน้า 258)

มองอนาคต คณะพลมารีย์ต้องมองอนาคตว่า หลังจากฉลองครบรอบร้อยปีแล้ว สมาชิกของคณะพลมารีย์จะทำงานกับคนที่มีอายุแตกต่างกันอย่างไร เป็นต้นกับคนยุคใหม่ที่ได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีแนวความคิดแตกต่างจากคนรุ่นเก่า ภาษาที่ใช้ในการสื่อสารก็แตกต่างกัน จะใช้วิธีการใดที่จะทำให้คนรุ่นใหม่มีความเชื่อ และสนใจกิจการฆราวาสแพร่ธรรม เช่น คณะพลมารีย์

“หากจะว่าคณะพลมารีย์ต้องครุ่นคิดอยู่แต่พระดำรัสสั่งสุดท้ายนั้นก็ไม่ผิด จึงต้องเป็นหลักแรกว่า ต้องตั้งต้นสร้างสัมพันธ์ติดต่อกับวิญญาณรอบด้านไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถ้าทำดังนี้ และสามารถทำได้แน่ และถ้าจัดให้มีคณะพลมารีย์ตั้งขึ้นทั่วทุกหนทุกแห่ง ซึ่งจะเป็นได้ในไม่ช้านัก เมื่อนั้นแหละ พระดำรัสสั่งของพระคริสตเจ้า จึงจะเข้าสู่ความสำเร็จสมพระประสงค์”

(คู่มือ บทที่ 40 “จงไปเทศน์สอนพระวรสารแก่มนุษย์ทั้งมวล” หน้า 432)

“อดีต” คือ สิ่งที่ผ่านมาแล้ว และไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้

“อดีต” สามารถนำมาเป็นบทเรียน ไม่ให้ทำผิดพลาดซ้ำสองได้

“ปัจจุบัน” คือ สิ่งที่เรามีอยู่ และเป็นเวลาที่เรากำลังหายใจอยู่ ณ ขณะนี้

“ปัจจุบัน” สามารถทำให้อนาคตดีขึ้น หรืออาจแย่ลงได้

“อนาคต” คือ ความไม่แน่นอน สิ่งที่แน่นอนคือเราสามารถเลือกที่จะทำดีได้ในปัจจุบัน แม้อดีตจะผิดพลาดและละเลย

“อนาคต” ย่อมจะดีขึ้น เพราะพลมารีย์มีพระแม่เป็นผู้นำทาง

Share on facebook
แชร์บทความ