ให้ความรู้สมณลิขิตเตือนใจ CHRISTUS VIVIT

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2020 แผนกศาสนสัมพันธ์และคริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ฝ่ายงานธรรมทูตอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จัดให้ความรู้สมณลิขิตเตือนใจ CHRISTUS VIVIT พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ ของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส โดยมีคุณพ่อสมเกียรติ ตรีนิกร วิทยากร ณ ห้องประชุมชั้น 4 บ้านแคทเธอรีน (ใกล้บ้านพักพระสงฆ์ อาสนวิหารอัสสัมชัญ)

ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก: www.catholic.or.th

ความรู้ทั่วไป