The Most Blessed Sacrament Church, Bangkok

วัดศีลมหาสนิท สวนผัก ตลิ่งชัน วัดคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก สไตล์โมเดิร์นด้วยสถาปัตยกรรมรูปทรงล้ำสมัย

มองเห็นยอดหอคอยสูงเด่นตระหง่าน บนถนนราชพฤกษ์

สื่อมวลชนคาทอลิก

[sliderpro id="1"]
[sliderpro id="3"]
วัดศีลมหาสนิท

เพื่อนๆ ที่รัก
ในช่วงก่อนการเดินทางเพื่อเผยแพร่ศาสนาของข้าพเจ้าที่ประเทศไทย ข้าพเจ้าขอทักทายพวกท่านด้วยความรัก ข้าพเจ้ารู้ว่าในฐานะที่เป็นชาติที่มีหลายเชื้อชาติและความหลากหลาย พร้อมด้วยจิตวิญญาณและประเพณีทางจิตวิญญาณที่มั่งคั่ง ประเทศไทยได้ทำงานอย่างหนักเพื่อส่งเสริมความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

Pope Francis
15.11.2019