งดการประกอบพิธีกรรมและพิธีบูชาขอบพระคุณ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19