โครงการ ศาสนสัมพันธ์สัญจร อยุธยา…แผ่นดินพหุวัฒนธรรม