บทภาวนาโอกาสพิเศษ

บทภาวนาเพื่อยุติการค้ามนุษย์

ข้าแต่พระเจ้า จิตใจของเราโศกเศร้า วิตกกังวลถึงชะตากรรมของเพื่อนพี่น้องสตรีและเด็กที่ถูกล่อลวง เพื่อการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงานและการล่วงละเมิดทางเพศ ทุกรูปแบบ ซึ่งทำให้เสื่อมศักดิ์ศรีของการเป็นบุตรธิดาของพระองค์

ขอให้การกระทำนี้ยุติลงโดยเร็ว โปรดประทานพละกำลังแก่พี่สาวและน้องสาวของเรา ผู้ที่หัวใจแตกสลายให้กลับมีชีวิตใหม่ในสังคมได้ดังเดิม เต็มเปี่ยมด้วยความหวัง ความรัก มีพลังที่จะก้าวเดินต่อไปในชีวิต โปรดเปลี่ยนจิตใจของผู้ละโมบ ไร้ความเห็นอกเห็นใจ ให้เป็นผู้ที่ตระหนักถึงความเป็นพี่น้องร่วมโลกของทุกคน และยุติการทำร้ายสังคมโลกด้วยวิธีการที่แยบยล หากทว่าเป็นภัยร้ายแรง เป็นอาชญากรรมข้ามชาติให้หมดสิ้นไปด้วยเทอญ

ขอพระแม่มารีย์ มารดาที่รักยิ่งของเรา วิงวอนพระเจ้าได้โปรดประทานความปรีชาฉลาดและความกล้าหาญแก่เราทุกคน เพื่อยืนหยัดเป็นหนึ่งเดียวกับสตรีและเด็ก โปรดให้เราค้นพบหนทางที่นำไปสู่อิสรภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่พระองค์ประทานเราทุกคน

เราวอนขอทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า พระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชย์ร่วมกับพระบิดาและพระจิต ตลอดนิรันดร

บทภาวนาอ้อนวอนต่อแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมล

ข้าแต่พระแม่มารีย์ พรหมจารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล
วันนี้พวกลูกทุกคนพร้อมใจกันมาอยู่ต่อหน้าพระแม่
เพื่อโมทนาคุณพระเจ้า ที่ทรงโปรดเลือกสรรพระแม่
ให้เป็นพระมารดาของพระเจ้า

คือองค์พระเยซูคริสตเจ้า พระบุตรสุดที่รักของพระแม่
พวกลูกเข้ามาอ้อนวอนด้วยความถ่อมตน
ขอโปรดช่วยพวกลูกให้สามารถดำเนินชีวิต มีความเชื่อ
ความศรัทธาที่มั่นคงเข้มแข็ง เป็นลูกที่ดี

โปรดให้ลูกได้ละทิ้งปีศาจ ความฟุ้งเฟ้อและกิจการต่างๆ ของมัน
ข้าแต่พระแม่มารีย์พรหมจารีย์แห่งภูเขาคาร์แมล
พวกลูกทุกคนวอนขอพระแม่ ได้โปรดปกปักษ์รักษา
คุ้มครองดูแล วัด หมู่บ้าน อาชีพการงาน ชีวิต
และครอบครัวของพวกลูกทุกคน

ขอฝากทุกคนไว้ในคำเสนอวิงวอนของพระแม่ด้วย
พวกลูกขอวิงวอนเพื่อบรรดาญาติพี่น้อง ที่ได้ล่วงลับไปแล้ว
และผู้มีพระคุณต่อลูกทุกคน ขอวิงวอนสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่
โปรดคุ้มครองพวกเขาเหล่านั้นด้วย

โปรดช่วยเหลือบรรดาคริสตชน ผู้ที่ได้ละทิ้งความเชื่อ
ความไว้วางใจในพระเจ้า โปรดดลใจให้พวกเขาเหล่านั้น
มีใจที่อ่อนละมุนดังเช่นพระแม่
และกลับใจมาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งด้วยเทอญ

บทภาวนาเพื่อกระแสเรียก

บทภาวนาเพื่อกระแสเรียก
ของสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16

ข้าแต่พระบิดาเจ้า โปรดประทานกระแสเรียกแห่งการเป็นสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ทวีมากขึ้น เพื่อช่วยให้ความเชื่อดำรงอยู่อย่างมั่นคงอาศํยการประกาศพระวาจา การโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์ การประกอบพิธีบูชาขอบพระคุณ และการเป็นศาสนบริกรแห่งพระเมตตา อาศัยศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนดีให้แก่มวลสัตบุรุษของพระองค์

โปรดให้เยาวชนอ่อนน้อมต่อคำสอนและการดลใจของพระจิตเจ้า เพื่อให้พวกเขามีความสนใจต่อกระแสเรียกแห่งการเป็นสงฆ์ นักบวช และฆราวาสแพร่ธรรม

ขอพระองค์ทรงค้ำจุนพระสังฆราช พระสงฆ์ สังฆานุกร บรรดาผู้รับเจิมถวายตัว และผู้ที่รับศีลล้างบาปในพระคริสตเจ้าทุกคน เพื่อให้ทุกคนซื่อสัตย์ต่อพันธกิจของตน และรับใช้พระวรสาร

ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

พระแม่มารีย์ มารดาแห่งกระแสเรียก
ช่วยวิงวอนเทอญ

บทภาวนาต่อครอบครัวศักดิ์สิทธิ์

ก่อ: ข้าแต่พระเยซูเจ้า

รับ: โปรดทอดพระเนตรมายังครอบครัวของเรา ที่เข้ามาอ้อนวอน เราขอถวายตัวเอง ความยินดี ความทุกข์ยากแด่พระองค์อีกครั้ง เพื่อบ้านของเราจะเป็นเหมือนบ้านของพระองค์ จะเป็นแห่งความสุข ความบริสุทธิ์ ความรัก และการเสียสละ โปรดอวยพรเรา ทั้งผู้ที่อยู่ที่นี่ หรือที่อื่น โปรดเมตตาคนที่ตายไปแล้วด้วยเถิด

โอ้พระแม่มารีย์ มารดาน่ารักยิ่งของพระเยซูเจ้า พระแม่ของเรา โปรดวิงวอนพระเยซูเจ้าเพื่อครอบครัวของเรา และทุกครอบครัวในโลก ให้พระองค์คุ้มครองพิทักษ์รักษาทารก เด็กและเยาวชน และพระกระแสเรียกของพวกเขาด้วย

ข้าแต่ท่านยอเซฟ องค์พิทักษ์ของพระเยซูเจ้า และพระแม่มารีย์ โปรดช่วยเหลือเราในทุกสิ่งที่จำเป็นเพื่อชีวิต โปรดรักษาบ้านของเรา คนเจ็บป่วย และผู้ที่กำลังจะสิ้นใจ เราจะได้ร่วม อยู่กับพระเยซูเจ้าพร้อมกับพระแม่มารีย์ และท่านตลอดนิรันดร อาแมน

บทภาวนาเพื่อสื่อมวลชน

ข้าแต่พระเป็นเจ้า พระองค์ทรงเปิดเผยให้มนุษย์ได้ทราบความจริง พระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ และเลือกสรรบางคนให้เป็นผู้สื่อสารข่าวดีแห่งความรักของพระองค์ และที่สุดได้ทรงมอบพระบุตร มารับสภาพมนุษย์บังเกิดจากพระนางพรหมจารีมารีย์ เพื่อเปิดเผยให้โลกได้รับรู้ และรับการไถ่กู้ให้รอด พระองค์ทรงตั้งพระศาสนจักร เพื่อสืบทอดงานของพระองค์บนโลกนี้

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงรักมนุษย์ที่ทรงสร้างมา และปรารถนาให้ทุกคนได้รู้จักและรักพระองค์เพื่อทุกคนจะได้รับความรอด

ขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระพรแห่งสติปัญญา เพื่อให้มนุษย์ปกครองและดูแลโลก มนุษย์จึงใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพและศักดิ์ศรีของมนุษย์และโลก ให้เจริญก้าวหน้าด้วยวิถีแห่งสันติ

มนุษย์ยังได้สร้างสรรค์เครื่องมือสำหรับสื่อมวลชน ได้แก่ สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ดาวเทียม วีดีทัศน์ ระบบเครือข่ายข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

ขอโปรดให้มนุษย์รู้จักใช้เครื่องมือสำหรับสื่อมวลชนเหล่านี้เป็นดั่งอุปกรณ์
เพื่อสื่อนำความรัก มายังจิตใจที่มีความโกรธเคือง
เพื่อสื่อนำความจริง มายังที่ที่มีการหลอกลวง
เพื่อสื่อนำความยินดี มายังผู้ที่กำลังเศร้าโศก
เพื่อสื่อนำแสงสว่าง มายังผู้อยู่ในความมือ
เพื่อสื่อนำความหวัง มายังผู้ที่กำลังท้อแท้
เพื่อสื่อนำชีวิต มายังผู้ที่อยู่ในเงาแห่งความตาย
เพื่อสื่อนำความเชื่อมั่น มายังผู้ที่สงสัย
เพื่อสื่อนำความเป็นหนึ่งเดียว มายังที่ที่มีการแตกแยก
และเพื่อสื่อนำความรอดตลอดนิรันดร์ สำหรับตนเองและมนุษย์โลก

ขอโปรดให้ผู้ที่ได้เสียสละ ทุ่มเทสร้างสรรค์สื่อที่ดีแก่สังคม ได้รับพระพรตลอดนิรันดร
ขอให้ผู้รับสื่อ สามารถแยกแยะ และเลือกรับสื่อที่เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่ตนเองและสังคม
ขอให้เราทุกคนได้เป็นผู้สื่อสารความรักของพระตลอดนิรันดร อาแมน

ที่มา: สื่อมวลชนคาทอลิก ประเทศไทย โอกาสวันสื่อมวลชนสากล ครั้งที่ 51

บทภาวนาวอนขอพระพรเพื่อเข้าใจ รัก และดำเนินชีวิต ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เรียนรู้ว่าพระองค์ทรงรักและเอาพระทัยใส่ทุกคนและทุกสิ่ง ทรงมีพระประสงค์ให้ทุกคนรู้จัก พระปรีชาญาณที่นำมนุษย์เดินในหนทางไปสู่ความรอดพ้น

บัดนี้ พระศาสนจักรคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ประกาศกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่เพื่อฟื้นฟูชีวิตคริสตชน ให้ทุกคนเป็น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” เพื่อ “เปิดขอบฟ้าแห่งการประกาศข่าวดี” นำความรักและพระหรรษาทานแห่งความรอดพ้นไปสู่ชาวไทยทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ยากไร้และบุคคลชายขอบสังคม

ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอพระหรรษทานเพื่อว่า นับตั้งแต่นี้ไป ชีวิตของคาทอลิกชาวไทยทุกคนจะได้รับการฟื้นฟู มีความรัก พยายามเรียนรู้ ศึกษาและไตร่ตรองอย่างลึกซึ้งถึงพระประสงค์ของพระองค์ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่นี้ โปรดให้ข้าพเจ้าทุกคนมุ่งมั่นดำเนินชีวิตและปฏิบัติพันธกิจของพระคริสตเจ้า เพื่อจะได้เป็น “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” อย่างแข็งขันยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาศัยพระบารมีพระคริสตเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน

บทถวายประเทศไทยแด่แม่พระ

ข้าแต่พระแม่มารีย์ ผู้ทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณพวกลูกชาวไทยต่างชื่นชมยินดีในเกียรติอันสูงส่งซึ่งพระเจ้าได้ประทานแด่พระแม่

วันนี้ลูกขอถวายประเทศไทย อันเป็นแผ่นดินถิ่นเกิดของลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระแม่ขอพระแม่ได้รักษาอิสรภาพและความเป็นไท ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษมาถึงลูกทุกคน ตราบเท่าทุกวันนี้

ลูกวอนขอพระแม่ได้โปรดปกป้องคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมราชินีนาถตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ให้ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ลูกวอนขอพระแม่ได้โปรดให้ชาวไทยทุกคนรักและหวงแหนความเป็นไทของตนมีความสมานสามัคคีกลมเกลียวช่วยกันรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม ซึ่งเป็นมรดกล้ำค่าของชาวไทยทุกคน

โปรดอำนวยพระพรแก่พระศาสนจักรคาทอลิกในประเทศไทยบรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และนักบวชชายหญิงให้ทุกคนเป็นผู้มีจิตใจเสียสละในการรับใช้ประชากรของพระเจ้า

ขอให้เยาวชนคาทอลิกตอบสนองพระกระแสเรียกด้วยใจเสียสละมากยิ่งขึ้นโปรดประทานพระพรแก่กิจการต่างๆ ของพระศาสนจักรในด้านการศึกษาด้านการพัฒนาและสงเคราะห์ เพื่อเป็นสักขีพยานถึงความรักแบบคริสตชนอย่างแท้จริง

Share on facebook
แชร์บทความ