บทอ่านประจำวัน พุธที่ 20 พฤศจิกายน 2019

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2019

สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา

🍒 บทอ่านประจำวันและบทเทศน์โดย
บิชอปโยเซฟ ประธาน ศรีดารุณศีล

🍎 ข้อรำพึงจากพระวาจาโดย
อาร์ชบิชอปหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์

บทอ่านจากหนังสือมัคคาบี ฉบับที่ 2 มคบ 7:1,20-31
เหตุการณ์อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้น มารดาและบุตรเจ็ดคนถูกจับกุม กษัตริย์ทรงพยายามบังคับเขาให้กินเนื้อหมูซึ่งธรรมบัญญัติห้ามกิน โดยใช้แส้เฆี่ยนตีทรมานมารดาผู้นี้น่าชมเชยและน่าจดจำตลอดไป นางเห็นบุตรทั้งเจ็ดคนตายในวันเดียวกัน ยังอดทนด้วยใจกล้าหาญเพราะมีความหวังในองค์พระผู้เป็นเจ้า นางมีความคิดสูงส่งอย่างยิ่ง มีความอ่อนโยนเยี่ยงสตรีและความกล้าหาญเยี่ยงบุรุษ นางเตือนใจบุตรแต่ละคนเป็นภาษาของบรรพบุรุษว่า
“แม่ไม่รู้ว่าลูกมาอยู่ในครรภ์ของแม่ได้อย่างไร แม่มิใช่ผู้ที่ให้ลูกมีลมหายใจและชีวิต แม่มิใช่ผู้ที่จัดโครงสร้างของลูกแต่ละคน แต่พระเจ้าผู้ทรงเนรมิตโลกทรงเป็นผู้ให้กำเนิดมนุษยชาติและทรงเป็นบ่อเกิดของทุกสิ่ง พระองค์จะทรงพระกรุณาประทานลมหายใจและชีวิตคืนให้แก่ลูก เพราะบัดนี้ลูกสละชีวิตของตนเพราะเห็นแก่ธรรมบัญญัติของพระองค์”

กษัตริย์อันทิโอคัสทรงคิดว่านางดูถูกพระองค์ ทรงสงสัยว่าน้ำเสียงของนางแสดงการเยาะเย้ย เมื่อน้องชายคนเล็กยังไม่ตาย กษัตริย์ทรงสัญญาทั้งด้วยพระวาจาและด้วยคำสาบานว่า จะทรงให้เขาร่ำรวยและมีความสุขมาก ถ้าเขาละทิ้งขนบประเพณีของบรรพบุรุษ พระองค์จะทรงแต่งตั้งเขาให้เป็นพระสหาย และจะทรงมอบตำแหน่งสูงให้ เมื่อทรงเห็นว่าชายหนุ่มไม่สนใจ จึงทรงเรียกมารดา ตักเตือนนางให้แนะนำบุตรเพื่อช่วยชีวิตของเขาไว้ กษัตริย์ทรงรบเร้านางอยู่นาน นางจึงรับปากว่าจะชักชวนบุตร นางก้มลงที่ตัวบุตร ดูถูกกษัตริย์ผู้โหดร้าย พูดเป็นภาษาของบรรพบุรุษว่า
“ลูกเอ๋ย สงสารแม่เถิด แม่อุ้มท้องลูกมาถึงเก้าเดือน ให้นมเลี้ยงลูกเป็นเวลาสามปี เลี้ยงดูและอบรมลูกมาจนถึงอายุเท่านี้ เอาใจใส่ลูกอย่างดีตลอดมา ลูกเอ๋ย แม่ขอร้องให้ลูกมองดูสวรรค์และแผ่นดินเถิด จงดูทุกสิ่งที่อยู่ในนั้น แล้วลูกจะรู้ว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งเหล่านี้มิใช่จากสิ่งที่มีอยู่ก่อน มนุษยชาติก็เกิดขึ้นโดยวิธีเดียวกัน อย่ากลัวเพชฌฆาตผู้นี้ แต่จงแสดงตนเป็นผู้เหมาะสมกับพี่ๆ ของลูก จงยอมตาย เพื่อแม่จะได้รับลูกกลับคืนมาพร้อมกับพี่ๆของลูกในวันที่พระเจ้าจะทรงพระกรุณา”

นางพูดยังไม่จบ ชายหนุ่มก็ร้องว่า “คอยอะไรอยู่เล่า ข้าพเจ้าไม่ฟังพระบัญชาของกษัตริย์ ข้าพเจ้าฟังแต่คำสั่งของธรรมบัญญัติที่พระเจ้าประทานแก่บรรพบุรุษผ่านทางโมเสส แต่พระองค์ผู้ทรงก่อให้เกิดเหตุร้ายทั้งหมดนี้แก่ชาวฮีบรู จะไม่ทรงพ้นจากพระหัตถ์พระเจ้าได้เลย

บทอ่านจากพระวรสารนักบุญลูกา ลก 19:11-28
ขณะที่ประชาชนกำลังฟังเรื่องเหล่านี้อยู่ พระเยซูเจ้าทรงอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเล็มแล้ว ประชาชนคิดว่าพระอาณาจักรของพระเจ้ากำลังจะปรากฏในไม่ช้า พระองค์จึงทรงเล่าเป็นอุปมาอีกเรื่องหนึ่ง พระองค์ตรัสว่า “บุรุษตระกูลสูงผู้หนึ่งออกเดินทางไปแดนไกลเพื่อรับตำแหน่งกษัตริย์ แล้วจะกลับมา เขาเรียกผู้รับใช้สิบคนเข้ามา แล้วมอบเงินจำนวนหนึ่งให้แต่ละคน สั่งว่า ‘จงเอาเงินนี้ไปทำธุรกิจจนกว่าเราจะกลับ’ แต่ชาวเมืองเกลียดชังเขา จึงส่งทูตคณะหนึ่งตามไปแจ้งว่า ‘พวกเราไม่ต้องการให้บุรุษผู้นี้เป็นกษัตริย์ปกครองเรา’

แต่เขาก็ยังได้รับตำแหน่งกษัตริย์แล้วกลับมา จึงสั่งให้ไปเรียกผู้รับใช้ที่เขามอบเงินให้ไว้มาพบ เพื่อจะรู้ว่าแต่ละคนได้ทำธุรกิจอย่างไร คนแรกเข้ามารายงานว่า ‘นายขอรับเงินที่ท่านให้ไว้ ทำกำไรได้สิบเท่า’ นายจึงบอกเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ดี เพราะเจ้าซื่อสัตย์ในเรื่องเล็กน้อย เจ้าจงมีอำนาจปกครองเมืองสิบเมืองเถิด’ คนที่สองเข้ามารายงานว่า ‘นายขอรับเงินที่ท่านให้ไว้ ทำกำไรได้ห้าเท่า’ นายบอกเขาว่า ‘เจ้าจงไปปกครองเมืองห้าเมืองเถิด’ อีกคนหนึ่งเข้ามารายงานว่า ‘นายขอรับเงินที่ท่านให้ไว้อยู่นี่ ข้าพเจ้าเอาผ้าห่อเก็บไว้ ข้าพเจ้ากลัวท่าน เพราะท่านเป็นคนเข้มงวด ท่านเอาสิ่งที่ท่านไม่ได้ฝาก ท่านเก็บเกี่ยวสิ่งที่ท่านไม่ได้หว่าน’ นายจึงพูดกับเขาว่า ‘เจ้าขี้ข้าชั่วช้า ข้าจะตัดสินเจ้าจากคำพูดของเจ้า เจ้ารู้แล้วว่า ข้าเป็นคนเข้มงวด เอาสิ่งที่ข้าไม่ได้ฝากไว้ เก็บเกี่ยวสิ่งที่ข้าไม่ได้หว่าน ทำไมเจ้าจึงไม่เอาเงินของข้าไปฝากธนาคารไว้เล่า เมื่อข้ากลับมา ข้าจะได้เงินคืนพร้อมกับดอกเบี้ยด้วย’ นายยังกล่าวกับคนที่อยู่ที่นั่นว่า ‘จงเอาเงินจากเขามาให้กับผู้ที่ทำกำไรสิบเท่าเถิด’ คนเหล่านั้นพูดว่า ‘นายขอรับ เขามีเงินมากอยู่แล้ว’ นายจึงตอบว่า ‘ข้าบอกเจ้าทั้งหลายว่า ผู้ที่มีมาก จะได้รับมากขึ้น ส่วนผู้ที่มีน้อย สิ่งเล็กน้อยที่เขามีอยู่จะถูกริบไปด้วย ส่วนพวกศัตรูของข้าที่ไม่ต้องการให้ข้าเป็นกษัตริย์ จงพามาที่นี่ และประหารชีวิตต่อหน้าข้า’
เมื่อตรัสดังนี้แล้ว พระเยซูเจ้าทรงพระดำเนินต่อไป เสด็จนำหน้าประชาชนขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

ข้อคิด
แม้คำพูดของแม่ที่บอกลูกว่าพระเจ้าจะประทานชีวิตและลมหายใจคืนให้ลูก หนังสือมัคคาบีก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เริ่มมีความหวังถึงชีวิตหน้าซึ่งก็ไม่ชัดเจน แต่ก็ทะลุปล้องขึ้นมาในวัฒนธรรมชาวยิวอันยาวนาน ตั้งแต่อับราฮัมเป็นต้นมาที่พวกเขาไม่รู้จักชีวิตหน้าและเมื่อตายไปก็ต้องไปอยู่ในแดนผู้ตายแบบไร้ความหวังใดๆทั้งสิ้น พระเยซูเจ้าเสด็จมาทรงกลับคืนพระชนมชีพจากความตาย จึงทำให้เรื่องชีวิตหน้าชัดเจนเป็นจริงสำหรับทุกคนที่เชื่อในพระองค์ พระองค์ทรงเปิดประตูสวรรค์ทรงประทานความรอดพ้นอันสมบูรณ์แก่เราแล้ว แต่ถ้าเราไม่ก้าวเข้ามาในหนทางนี้ เราก็หลุดลอยออกไปจากความรอดพ้นอันสมบูรณ์แล้วนี้ เราต้องออกแรงก้าวเข้ามา ใช้พระพรที่พระประทานมาให้เกิดผลส่งชีวิตเราให้เข้ามาในทางความรอดพ้นนี้ด้วย

ข้อคิดพระวาจา: คุณพ่อขวัญ ถิ่นวัลย์
วันพุธ สัปดาห์ที่ 33 เทศกาลธรรมดา:

❤️ ผู้มีมากกลับได้รับมากขึ้น สะท้อนความจริงของชีวิต พระพรและความสามารถที่มียิ่งใช้ยิ่งมีมากขึ้น เพราะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่ง จนเกิดทักษะและความเชี่ยวชาญ เช่นเดียวกับการให้ ยิ่งให้ยิ่งได้รับเพิ่มมากขึ้น ในทางกลับกันคนมีความสามารถน้อยแต่ไม่พยายามพัฒนา ที่สุดย่อมสูญเสียความสามารถนั้นไป เราไม่สามารถหยุดอยู่กับที่ หากเราย่ำอยู่กับที่ขณะคนอื่นก้าวไปข้างหน้า เท่ากับเราถอยหลัง

❤️ คริสตชนหลายคนคิดเพียงแค่มาวัดวันอาทิตย์ตามหน้าที่ ไม่มีเรื่องกับใครพอแล้ว เรื่องผู้รับใช้เอาผ้าห่อเงินเก็บไว้เตือนว่าเราอยู่เฉยไม่ได้ พระพรและความสามารถที่มีหากเก็บไว้คือการทำลายตัวเอง แต่การใช้เพื่อผู้อื่นทำให้ชีวิตของเรามีความหมาย ศิษย์พระคริสต์ต้องเป็นผู้รับใช้ที่ดีและซื่อสัตย์ ใช้ความสามารถและพระพรอย่างชาญฉลาด และทำให้เกิดผลสำหรับตนเองและผู้อื่น เพราะพรพรและความสามารถ ยิ่งใช้ยิ่งมี ยิ่งให้ยิ่งได้รับ

🙏 ขอบคุณข้อมูลจาก: 
– ไบเบิ้ลไดอารี่ 2019
https://dondaniele.blogspot.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: 
📌 สถานที่: วัดศีลมหาสนิท ตลิ่งชัน (ดูแผนที่)
📞 โทร: 02 433 4529
📱 Facebook: ชุมชนคริสตชนวัดศีลมหาสนิท

Read Next

บทอ่านประจำวัน พฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน 2019