วัดศีลมหาสนิท

วิถีชุมชนวัดและกลุ่มคริสตชน (BEC)

วิถีชุมชนวัด คือ วิถีชีวิตคริสตชนผู้อยู่รวมกลุ่ม ร่วมชุมชนกันเป็นกลุ่มคริสตชนย่อยๆ สัมพันธ์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน โดยมีพระคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลางในชุมชนมีครอบครัวในชุมชนที่เป็นสมาชิกมาพบปะ อ่านพระคัมภีร์แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตแก่กัน เป็นพยานถึงข่าวดี และพระเยซูคริสเจ้าประชุมปรึกษากันในภารกิจต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ชีวิตครอบครัว ด้วยจิตใจรักและยินดีรับใช้กันและกัน ช่วยเหลือแบ่งปันกันตามคำสอนแห่งพระวรสาร เสริมสร้างความคุ้นเคยสนิทสนนกัน มีความเชื่อ ศรัทธา รักพระเจ้า ไว้วางใจกันและกัน ไว้ใจในพระเจ้า และเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้าแก่ทุกคนรอบข้างโดยเฉพาะในชุมชนที่คนอาศัยและเป็นสมาชิก

“กลุ่ม BEC” หรือ SEC. “Small Ecclesial Communities” เป็นชื่อย่อจาก “Basic Ecclesial Communities” หมายถึง กลุ่มคริสตชนย่อย หรือกลุ่มคริสตชนพื้นฐานซึ่งเป็นส่วนย่อยของชุมชนวัดในกระบวนการ “วิถีชุมชนวัด” แทน

สมาชิกคือคริสตชน และครอบครัวผู้เชื่อ ศรัทธาในพระเยซู คริสตเจ้าที่มีบ้านอยู่อาศัยเขตพื้นที่ของชุมชนวัด รวมทั้งสมาชิกในครอบครัวผู้นับถือศาสนาต่างกันด้วย

องค์ประกอบของวิถีชุมชนวัด มี 4 ลักษณะตามแนวทางของพระศาสนจักร คือ

1. คริสตชนเพื่อนบ้านผู้อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน หรืออยู่ใกล้เคียงกันในเขตพื้นที่วัด จำนวน 5-15 ครอบครัว รวมตัวกันเป็นสมาชิกกลุ่มวิถีชุมชนวัด พบปะพูดคุยปรึกษากันหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อการดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสาร การประกาศข่าวดี และปฏิบัติกิจเมตตาต่อเพื่อนบ้าน

2. ปฏิบัติกิจกรรมพื้นฐานของการพบปะกัน คืออ่านและแบ่งปันพระวาจา

3. ปฏิบัติกิจเมตตาต่อเพื่อนบ้านในชุมชนร่วมกันตามความเชื่อศรัทธา หรือแบบอย่างชีวิตที่ได้รับจากพระวรสารหรือพลังน้ำใจ ที่เกิดขึ้นภายในกลุ่มคริสตชน

4. ชุนชมคริสตชนย่อยต้องเป็นหนึ่งเดียวกับพระศาสนจักรสากลและต้องขึ้นกับวัดที่ตนสังกัด

สรุป วิถีชุมชนวัดกลุ่มคริสตชน คือ หมู่คณะคริสตชนจำนวนหนึ่งมารวมตัวกัน โดยมีแก่นกลางของชีวิต หมู่คณะอยู่ที่องค์พระเยซูคริสตเจ้า มีการอ่านพระวาจาไตร่ตรองแบ่งปันประสบการณ์ ภาวนาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพบปะและหล่อเลี้ยงชีวิตของสมาชิก โดยมีจุดประสงค์เพื่อรู้จักคุ้นเคยเป็นเพื่อนบ้านสนิทสนมช่วยเหลือกันตามจิตตารมณ์แห่งพระวรสารอาจมีภารกิจที่ทำร่วมกัน ได้แก่ กิจการแห่งความรักซึ่งกันและกัน ความดีช่วยเหลือเกื้อกูลกันที่จะปฏิบัติในชุมชนละแวกบ้านของตน ฯลฯ ตามที่สมาชิกเห็นชอบร่วมกัน

ชีวิตคริสตชน เมื่อบุคคลหนึ่งได้รับศีลล้างบาปเป็นคริสตชน ชีวิตของเขาได้ตัดสินใจว่า เขาเชื่อและยึดถือชีวิตและคำสอนของพระเยซูคริสตเจ้าเป็นต้นแบบของชีวิต นำพาตนติดตามพระเยซูเจ้า แบกกางเขนของตนรับผิดชอบหน้าที่ภารกิจของตนอย่างดี ปฏิบัติตนตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าพระบัญญัติแห่งความรัก และพัฒนาตนสู่ความศักดิ์สิทธิ์ตามพระวรสาร เขาเป็นคริสตชน 24 ชั่วโมง และตลอดชีวิต เขาได้เลือกวิถีชีวิตแห่งความสุขแท้จริง 8 ประการ (มธ 5: 3-12)

ชีวิตคริสตชนจะเกิดผลและเจริญก้าวหน้าในวิถีทาง “รักพระเป้นเจ้าสุดจิตใจ สุดวิญญาณ สุดกำลังและสุดสติปัญญาของท่าน และรักเพื่อนมนุษย์เหมือนรักตนเอง” (ลก 10:27) เขาจึงเตือนใจตนเองในการสวดภาวนาอ่านพระวาจา ร่วมพิธีมิสซาในวันพระเจ้า ดำเนินชีวิตโดยมีพระเยซูคริสตเจ้าเป็นศูนย์กลาง และหล่อเลี้ยงชีวิตของตนด้วยพระวาจาและศีลมหาสนิท เมื่อเขาปฏิบัติตามคำสอนและแบบอย่างชีวิตของพระเยซูคริสตเจ้า เขาสัมผัสกับรักของพระเจ้าและเพื่อนมนุษย์ นี่คือหนทางชีวิตที่เสริมสร้างตนเองด้วย พระพรแห่งความชื่นชมยินดีในพระเจ้าและถวายกิจการ ทั้งสิ้นเป็นบูชาแด่พระเจ้าเพื่อจะได้รับพลังชีวิตใหม่จากองค์พระเป็นเจ้า และเพื่อนมนุษย์ทั้งในชีวิตครอบครัวและชีวิตวิถีชุมชน

ในชีวิตคริสตชนสามารถเสริมสร้างชีวิตหมู่คณะส่งเสริมกัน ปฏิบัติกิจรักเมตตาร่วมกันแบ่งปันช่วยเหลือกัน บำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนส่วนรวม ซึ่งจะทำให้ชีวิตของแต่ละคนและชีวิตร่วมกันในชุมชนคริสตชนเต็มไปด้วยความสุขทั้งกายและใจ

ชีวิตพระสงฆ์นักบวชและคริสตชนทุกคนต่างได้รับเรียกให้มีชีวิตหมู่คณะร่วมกัน ตั้งแต่รับศีลล้างบาปและทุกๆ กระแสเรียกของพระศาสนจักรก็มีรากฐานและศูนย์กลางอยู่ที่พระเยซูคริสตเจ้า บทบาทหน้าที่ที่ของบุคคลแตกต่างกันตามกระแสเรียกของตน พระสงฆ์และนักบวชดำเนินชีวิตเป็นหมู่คณะอยู่แล้ว แต่เมื่อมีโอกาสร่วมประชุม แบ่งปันพระวาจาในกลุ่มคริสตชน เขาอาจแบ่งปันชีวิตแห่งการเป็นพยานของพระวรสารในรูปแบบวิถีของตนที่แตกต่างกับวิถีชีวิตฆราวาส ซึ่งจะเป็นประโยชน์ สามารถเสริมสร้างกำลังใจแก่ฆราวาส หรือประสบการณ์ชีวิตของฆราวาสก็สามารถเป็นพลังและกำลังใจแก่พระสงฆ์และนักบวชชายหญิงได้เช่นกัน

ตามแนวทางแห่งวิถีชุมชนวัด คริสตชนทุกคนเป็นสมาชิกของกลุ่มคริสตชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่หากเขารู้สึกตนว่า สามารถเสียสละตนรับใช้เพื่อนพี่น้องในชุมชนวัดในกลุ่มหรือคณะฆราวาสแพร่ธรรมได้ เช่น สมาชิกของพลมารีย์ คณะอัศวินแห่งศีลมหาสนิท คณะเซอร์ร่า ฯลฯ เขาก็สามารถตัดสินใจอุทิศตนเพิ่มเติมในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ตามจิตตารมณ์ของคณะฆราวาสแพร่ธรรมได้

Share on facebook
แชร์บทความ