พิธีมิสซา

พิธีมิสซา (MASS, MISSA) คือ การบูชาขอบพระคุณ ในความเป็นหนึ่งเดียวกันของคริสตชน โดยมีองค์พระเยซูเจ้าเอง เป็นเครื่องบูชาเพื่อไถ่บาปแทนเรามนุษย์ อาศัยพระกายและพระโลหิตที่ยอมสละและพลีชีวิตเพื่อเรา ดังนั้น พิธีมิสซาฯ จึงควรเป็นพิธีของส่วนรวมในความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ที่คริสตชนจะขอบพระคุณพระเจ้าที่ได้ทรงประทานพระบุตรของพระองค์ลงมาไถ่บาปแทนเรามนุษย์ทุกคน

วัดศีลมหาสนิท

ตารางพิธีมิสซา วัดศีลมหาสนิท

วันจันทร์ – ศุกร์

19.00 น. (วัดน้อย)

วันเสาร์

17.15 น. ตั้งศีลฯ นพวาร
18.00 น. พิธีมิสซา

วันอาทิตย์

08.00 น. | 09.30 น. | 18.00 น.

วันอาทิตย์

09.00 น. สวดสายประคำ
09.30 น. พิธีมิสซา

บทประจำพิธีมิสซา